2008-09-29
ბრძანება №:0

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორთა დაკავებული თანამდებობებიდან გათავისუფლებისა და ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №23/01-03)

ბრძანება № 23 / 01-03
       29.09.2008 წ

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორთა დაკავებული თანამდებობებიდან გათავისუფლებისა და ვაკანტურ აკადემიურ   თანამდებობებზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა დანიშვნის შესახებ

  საქრთველოს შრომის  კოდექსის მე - 6 მუხლის  I - ლი   პუნქტის, 31-მუხლის  1-ლი პუნქტის, 37-ე მუხლის I-ლი ნაწილის "ე" პუნქტის, "უმაღლესი განათლების   შესახებ"   საქართველოს კანონის 22-ე  მუხლის, საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის # 490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  წესდების"  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 23 ივნისის #74/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 29 აგვისტოს 116/02-01 ბრძანების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" 2008 წლის 11 ივნისის #41/01-02  ბრძანების საფუძველზე

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 

1. შეუწყდეთ შრომითი ურთიერთობა 2008 წლის 29 სექტემბრიდან სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დანართი 1-ით განსაზღვრულ ასისტენტ- პროფესორებს;

2. დაინიშნონ 2008 წლის 29 სექტემბრიდან  2011 წლის 30 სექტემბრამდე სოციალურ  და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე დანართი 2-ით განსაზღვრული პირები;

3. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს (ნ. ლაცაბიძე) უზრუნველყოს შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება დანართი 2-ით განსაზღვრულ პირებთან;

4. კონტროლს  ბრძანების  შესრულებაზე  განვახორციელებ  პირადად;

5. ბრძანება  განთავსდეს თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;

6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

 

საფუძველი : ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო      უნივერსიტეტის  აკადემიური  საბჭოს  2008 წლის  23 სექტემბრის  # 131 დადგენილება "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ".

 

 

რექტორი, პროფესორი
გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება