2015-09-23
ბრძანება №:794/02-04

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და პარტნიორ უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე გაცვლითი სტატუსით ჩამოსული სტუდენტებისათვის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და პარტნიორ უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე გაცვლითი სტატუსით ჩამოსული სტუდენტებისათვის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის,  მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 17 სექტემბრის №109/02-01 ბრძანების,  საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2015 წლის 03 სექტემბრის  №29168/02 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დაენიშნოთ ყოველთვიური სტიპენდია, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და პარტნიორ უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე გაცვლითი სტატუსით ჩამოსულ სტუდენტებს:
ა) 2015 წლის 23 სექტემბრიდან _ 2016 წლის 10 თებერვლის ჩათვლით                                                                                                                                                                                                                  ა.ა) მილენა დარია ჩოდოლას (ვარშავის უნივერსიტეტი) – თვეში 202 ლარი;
 ა.ბ) ინეზა რინკევიჩიუტეს  (ვილნიუსის უნივერსიტეტი) –თვეში 152 ლარი;
 ა.გ) კოტრინა ჯაუნისკაიტეს (ვილნიუსის უნივერსიტეტი) –თვეში 152 ლარი;
 ა.დ) გაიდრე ზუბრისკაიტეს (ვილნიუსის უნივერსიტეტი) –თვეში  152 ლარი;
 ა.ე) აურეია ჯუტელიტეს (ვილნიუსის უნივერსიტეტი) – თვეში152 ლარი;
 ა.ვ) ადრე ზაკრაუსკაიტეს (ვილნიუსის უნივერსიტეტი) – თვეში152 ლარი;
 ა.ზ) დარინა პეტროვნას (კომენიუსის უნივერსიტეტი) _ 202 ლარი;
ბ) 2015  წლის     11 ოქტომბრიდან  _ 2015 წლის 27 ნოემბრის  ჩათვლით  
 ბ.ა) აგნიშკა ტომჩკას (ვარშავის უნივერსიტეტი) _  თვეში 202 ლარი;
 გ) 2015  წლის 04 ოქტომბრიდან _ 2016 წლის 10 თებერვლის  ჩათვლით  
 გ.ა) დოვილე ბერლინსკაიტეს  (ვილნიუსის უნივერსიტეტი) – 152 ლარი.                                                                                                    
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, გასცეს  სტიპენდია უნივერსიტეტის  2015 წლის  ბიუჯეტში “სხვადასხვა ხარჯების” მუხლში გათვალისწინებული სტიპენდიის  თანხებიდან. 
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                                    ე. ქემოკლიძე
    


« უკან დაბრუნება