2016-04-26
ბრძანება №:451/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და  2016 წლის 7 აპრილის №50/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2016 წლის 18 აპრილის №14467/02 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  რ. ბოჭორიშვილის 13.04.2016წ. №14071/02 წარდგინების საფუძველზე, 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 51549.17 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგი მაგისტრანტები:

გვარი

სახელი

პირადი №

სემესტრი

სამაგისტრო პროგრამა

დაფინანსება

1

მანია

ვეფხვია

3

ბიოფიზიკა (ინტერდისციპლინური)

1406,25

2

ალხანიშვილი

დავით

2

ფუნდამენტური ფიზიკა

788,03

3

კერესელიძე

დავით

4

ფუნდამენტური ფიზიკა

788,03

4

მიქელაძე

ხატია

2

ბიოლოგია

776,15

5

ჩუბინიძე

ზაზა

2

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია

776,15

6

გესლაიძე

ნინო

2

გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

772,02

7

გოგნაძე

გიორგი

4

მათემატიკა

772,19

8

ბრეგაძე

მარიამი

2

ქიმია

769,55

9

რაზმაზაშვილი

მარიამი

2

ქიმია

769,55

10

ბარამიძე

ნელი

2

გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

768,23

11

იასაღაშვილი

თეონა

2

ქიმია

768,23

12

მახარაძე

ეკატერინე

2

გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

768,23

13

გოგოლაძე

ზურაბ

4

გამოყენებითი ფიზიკა

765,59

14

ონაშვილი

ქეთევანი

2

ქიმია

764,27

15

შავაძე

თეა

4

მათემატიკა

764,27

16

ქობულაშვილი

სოფიკო

2

ინფორმაციული სისტემები

761,89

17

ყალიჩავა

თეკლე

2

ბიოლოგია

761,89

18

პონიატოვსკი

ლუკა

2

ფუნდამენტური ფიზიკა

761,63

19

ბერიანიძე

ნინო

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

760,31

20

კოზმავა

კესო

2

ბიოლოგია

760,31

21

სარდალაშვილი

ლია

2

ქიმია

760,31

22

მაქაძე

დავითი

2

გეოლოგია

756,35

23

მგელაძე

თინა

4

გამოყენებითი მათემატიკა

755,03

24

კაზარიანი

ირინა

2

ინფორმაციული სისტემები

753,97

25

ქარაული

დიმიტრი

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

749,75

26

თავიდაშვილი

ხატია

2

ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

748,43

27

თეზელიშვილი

ბექა

4

გამოყენებითი მათემატიკა

747,11

28

კურკუმული

მარიამ

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

744,47

29

ჩოკოშვილი

ზურაბ

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

744,47

30

ჭიკაძე

თორნიკე

2

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია

744,47

31

კობაიძე

რევაზი

2

გამოყენებითი ფიზიკა

743,15

32

ჭელიძე

ბექა

4

ინფორმაციული სისტემები

742,49

33

ჩადუნელი

უშანგი

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

739,19

34

ებრალიძე

ნუკრი

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

736,55

35

ელჩიშვილი

ანა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

736,55

36

იმნაძე

დავით

2

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია

736,55

37

ღვაბერიძე

ბექა

4

ინფორმაციული სისტემები

736,55

38

ჩიღვინაძე

ნინო

2

ბიოლოგია

734,96

39

სამუშია

გაგა

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

733,91

40

ჯალიაშვილი

გიორგი

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

733,91

41

ლაშხი

ლაშა

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

731,27

42

ჭამიაშვილი

ნინო

4

გამოყენებითი მათემატიკა

731,27

43

თუთბერიძე

მარგარიტა

4

გამოყენებითი მათემატიკა

728,63

44

ნადირაძე

ნინო

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

728,63

45

კელენჯერიძე

თინიკო

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

725,99

46

მჭედლიძე

ნათია

4

გამოყენებითი მათემატიკა

725,99

47

თათიკიშვილი

მარიამ

4

მათემატიკა

724,67

48

თანიაშვილი

გრიგოლ

2

გამოყენებითი ფიზიკა

724,67

49

მჭედლიძე

სალომე

2

ფუნდამენტური ფიზიკა

724,67

50

ხურციძე

ნინო

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

723,35

51

ლანჩავა

გიორგი

2

გეოლოგია

722,03

52

ქიმერიძე

თორნიკე

4

ფუნდამენტური ფიზიკა

720,71

53

ცუცხვაშვილი

ბააკა

4

ინფორმაციული სისტემები

720,71

54

ბიჭიაშვილი

ნინო

2

ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

716,75

55

ლალიაშვილი

ლაშა

2

გამოყენებითი ფიზიკა

715,43

56

სეხნიაშვილი

გიორგი

4

ინფორმაციული სისტემები

712,79

57

ქუთათელაძე

ქეთევან

2

კომპიუტერული მეცნიერება

711,20

58

გოგოლიშვილი

ანა

4

მათემატიკა

708,83

59

დევნოზაშვილი

საბა

4

ინფორმაციული სისტემები

708,83

60

კვირიკაშვილი

ირაკლი

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

699,59

61

მიქაელიანი

ელენა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

698,53

62

თევზაძე

ლაშა

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

696,95

63

გურული

მარიამი

4

გამოყენებითი მათემატიკა

694,31

64

კაკოჩაშვილი

გიორგი

2

მათემატიკა

694,31

65

ჭონიაშვილი

მეგი

2

ქიმიური ექსპერტიზა

694,31

66

მათეშვილი

მარიამი

2

გამოყენებითი მათემატიკა

692,99

67

ბუხრაიძე

ნინო

2

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

691,01

68

ხურცია

ნათია

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

690,61

69

ჩალაური

გიგა

2

კომპიუტერული მეცნიერება

689,032. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის                                      
მოვალეობის შემსრულებელი,                           
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე:                      ე. ქემოკლიძე 
« უკან დაბრუნება