2020-07-08
ბრძანება №:532/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

„უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და   24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 22 აპრილის N75/01-01 ბრძანების, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულეტეტის დეკანის გიორგი ღაღანიძის 06.07.2020წ. N8661/29 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის შოთა ფოთოლაშვილის 07.07.2020წ. N8805/10 დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დაფინანსდნენ 32965 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტები შემდეგი თანაფარდობით:

 

N

 

გვარი

 

სახელი

თანხა (ლარებში)

1

შუღლიაშვილი

ინგა

1406.25

2

შუბითიძე

თამარ

1406.25

3

ღარიბაშვილი

მარიამ

1406.25

4

ადამია

ნინო

1406.25

5

გავარდაშვილი

დავით

1406.25

6

ქოქუაშვილი

სოფიკო

1406.25

7

მამაცაშვილი

სალომე

1406.25

8

ცუცქირიძე

ნინო

1406.25

9

ოტიაშვილი

გიორგი

1406.25

10

ბარბლიშვილი

ბექა

1406.25

11

ტიტვინიძე

მარიამ

1406.25

12

ქუცურუა

ქრისტინე

1200

13

დაქუზაშვილი

გიორგი

1100

14

თიგიშვილი

ნანა

1406.25

15

ადეიშვილი

სოლომონი

1406.25

16

თხელიძე

ნარი

1406.25

17

ჩახუნაშვილი

ინგა

1406.25

18

სარია

ცირა

1406.25

19

ფიფია

მირიან

1406.25

20

ზაბახიძე

დავით

1406.25

21

ჭყონია

თაია

390

22

გიორგაძე

ლაშა

1406.25

23

ცომაია

ბელა

940

24

დვალი

ქეთევან

940

25

ჭეიშვილი

გიორგი

1406.25

26

მაღრაძე

ანი

270


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი    ლაშა საღინაძე

« უკან დაბრუნება