2020-01-27
ბრძანება №:17/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსის თეა გერგედავასათვის ცალკეული უფლებამოსილებების მინიჭების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსის თეა გერგედავასათვის ცალკეული უფლებამოსილებების მინიჭების შესახებ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52- ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  დამტკიცების  თაობაზე“ საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის ,,ა“, ,,ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსის თეა გერგედავას 2020 წლის 14 იანვრის N363/10 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1.სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსს თეა გერგედავას მიენიჭოს:
ა) უნივერსიტეტის საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის და ინსტიტუციონალური განვითარების პროექტების ინსტიტუციონალური კოორდინატორის სტატუსი;
ბ) ერაზმუს პლიუსის საერთაშორისო კრედიტმობილობის პროგრამის (ICM) ფარგლებში  გასაფორმებელ  ხელშეკრულებებზე/დოკუმენტაციაზე უნივერსიტეტის სახელით ხელმოწერის უფლებამოსილება.


3.დაევალოს კანცელარიას ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება.
4.დაევალოს   საინფორმაციო   ტექნოლოგიების   დეპარტამენტს   ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება.
5.ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.რექტორი      გიორგი შარვაშიძე 

« უკან დაბრუნება