2019-04-19
ბრძანება №:84/02-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის ცენტრალური საინვენტარიზაციო კომისიის თავმჯდომარის მურმან ცარციძის 2019 წლის 16 აპრილის N6922/10 და უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის-ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის თ. წუწუნავას 2019 წლის 02 აპრილის N5890/10 კორესპონდენციების საფუძველზე,

ვბრძანებ:


1. შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილებები ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში:
ა) ბრძანებით დამტკიცებული დანართი N1-ის 31-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,3. ვაჟა რაზმაძე - უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ინსპექტორი.“. 
ბ) ბრძანებით დამტკიცებული დანართი  N1-ის 31-ე მუხლის მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,10. ვაჟა მარგიშვილი - უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის ადმინისტრატორი.“.
გ) ბრძანების დანართი N1-ის 31-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე 27-ე პუნქტი:
,,27.  მურმან  ცარციძე  -  საფინანსო  დეპარტამენტისა  და  მატერიალური  რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი - თსუ-ს პირველი სასწავლო კორპუსის N020 ოთახში განთავსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (გარდა ქოლ-ცენტრისა).“. 
დ) ბრძანებით დამტკიცებული დანართი N1-ის 52-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,ა) ვაჟა მარგიშვილი- ადმინისტრატორი.“.
ე) ბრძანების დანართი N1-ის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,3.     შოთა     გაბადაძე-     საფინანსო     დეპარტამენტის     შესყიდვების     განყოფილების სპეციალისტი.“.
ვ) ბრძანების დანართი N1-ის 52-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,დ.   ა)   ნინო   კობახიძე   -   პეტროლოგიის,   ვულკანოლოგიის,   მინერალოგიისა   და ლითოლოგიის განყოფილების უფროსი ლაბორანტი.“.

2. ბრძანების    უნივერსიტეტის    ოფიციალურ    ვებგვერდზე    განთავსება    დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

3. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი         ნუნუ ოვსიანიკოვა 

« უკან დაბრუნება