2011-01-18
ბრძანება №:07/02-01

,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 24–ე მუხლის, 25–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის 2011 წლის 14 იანვრის №647/02 წერილის საფუძველზე,

,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 24–ე მუხლის, 25–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის 2011 წლის 14 იანვრის №647/02 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

 1. გამოცხადდეს კონკურსი სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) PHP პროგრამისტის შესარჩევად.
 2. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პირს, ვისაც მიღებული აქვს შესაბამისი უმაღლესი განათლება;
 3. კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:
  • მინიმუმ სამწლიანი სამუშაო გამოცდილება პროგრამირებაში;
  • რელაციური მონაცემთა ბაზების, მათი არქიტექტურისა და შექმნის  ცოდნა;
  • ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამული კონცეფციების შემუშავების  ცოდნა;
  • PHP, Joomla  და VBA ენებზე პროგრამირების  ცოდნა;
  • მუშაობის გამოცდილება Generic access control lists concepts-სა და Drupal–თან;
  • ვებ ბაზირებული სერვისების (WCF)  ცოდნა,  მათი განვითარება და შექმნა;
  • UNIX/Linux, Zend, and LAMP ინსტრუმენტების ცოდნა;
  • ინგლისური და რუსული ენების სრულყოფილი ცოდნა;
  • ანალიტიკური აზროვნება და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
  • შედეგზე ორიენტირებულობა;
  • დასახული ამოცანების დროულად, ოპერატიულად და დამოუკიდებლად შესრულების უნარი;
  • მაღალი პასუხისმგებლობა, ორგანიზებულობა, აქტიურობა, ენერგიულობა და გუნდური მუშაობის უნარი.

 4. კონკურსში მონაწილეობის მსურველ კანდიდატებს  მოეთხოვებათ რეზიუმეს წარმოდგენა, რომელიც უნდა გამოიგზავნოს  მისამართზე recruitment@tsu.ge სათაურის ველში “PHP პროგრამისტი”–ს მითითებით.
  საბუთების ელექტრონული ვერსიის მიღება იწარმოებს 2011 წლის 18 თებერვლის  18:00 საათამდე.

 5. კომისიის მიერ შერჩეულ კანდიდატს დაევალება:
  • PHP პროგრამისტი ელექტორნული პროგრამა TSUOnline–ის ტესტირებასა და დანერგვაში მონაწილეობის მიიღება;
  • ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოება განსაზღვრული ტექნიკური დოკუმენტაციის ნიმუშების გამოყენებით;
  • დეფექტების აღმოჩენა, ანალიზი და დოკუმენტირება;
  • იდენტიფიცირებული დეფექტების კორექტირება პროგრამის კოდში ცვლილებების შეტანის გზით;
  • ელექტორნული პროგრამების განვითარების ტექნოლოგიების ექსპერტიზის წარმოება;
  • რეკომენდაციების შემუშავება პროგრამის განვითარების მეთოდოლოგიებსა და ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე;
  • აღნიშნულ მოვალეობებთან დაკავშირებული სხვა ვალდებულებების შესრულება.
 6. კონკურსში მონაწლეობის მსურველი კანდიდატების შერჩევა განხორციელდეს ორ ეტაპად: რეზიუმეს განხილვით და ზეპირი გასაუბრებით.
 7. შეიქმნას კომისია PHP პროგრამისტის  შერჩევის მიზნით.
 8. შერჩეული კანდიდატები გაივლიან შესარჩევ ზეპირ გასაუბრებას და გასაუბრების შედეგები ეცნობებათ პირადად (ელექტრონული ფოსტით).
 9. კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატის შრომითი ურთიერთობა განისაზღვროს შრომითი ხელშეკრულებით და შრომის ანაზღაურების ოდენობა  განისაზღვროს გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის შესაბამისად.
  დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს  ხელშეკრულების გაფორმება გამარჯვებულ კანდიდატთან.

 10. ინფორმაცია სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის PHP პროგრამისტის შერჩევის შესახებ განთავსდეს www.jobs.ge-ზე. ბრძანება განთავსდეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალურ  ვებ–გვერდზე.
 11. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება და დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისთვის გადაცემა.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                                                დ. ჩომახიძე          
« უკან დაბრუნება