2012-11-27
ბრძანება №:474/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტებისათვის 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მედიცინის  ფაკულტეტის I სემესტრის  მაგისტრანტებისათვის  2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

 "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის #47/01-01  და 6 აგვისტოს #99/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2012 წლის 26 ნოემბრის  #30573/02 დასკვნის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის დ. კორძაიას 2012 წლის  22 ნოემბრის #30360/02 წარდგინების   საფუძველზე, 

 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. სპეციალობის გამოცდაში  მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, მედიცინის ფაკულტეტის I სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:
 ა) ნემსაძე ლიანა - 1406.25 ლარი
 ბ) როდონაია სალომე - 1406.25 ლარი
 გ) ბახუტაშვილი ირაკლი - 1406.25 ლარი
 დ) ომიაძე თეონა - 1406.25 ლარი
 ე) ნაროუშვილი თამარი - 1406.25 ლარი
 ვ) მაისურაძე თამარი - 1406.25 ლარი
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა    დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
 5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                     დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება