2013-02-25
ბრძანება №:23/01-01

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სერტიფიკატისა და მოწმობის ფორმებისა და სერტიფიკატისა და მოწმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სერტიფიკატისა და მოწმობის  ფორმებისა და სერტიფიკატისა და მოწმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
 
    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის 208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა",  ,,ბ",  ,,ს"  და  ,,ტ" ქვეპუნქტების, მე-3 პუნქტის,

ვბრძანებ:

  1. დამტკიცდეს ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სერტიფიკატისა და მოწმობის ფორმები (დანართი №1, დანართი №2);
  2. დამტკიცდეს ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სერტიფიკატისა და მოწმობის   გაცემის წესი (დანართი №3);
  3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების  უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს;
  4. ბრძანების ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
  5. წინამდებარე ბრძანების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 2007 წლის 15 აგვისტოს №68/01–01 ბრძანება;
  6. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
რექტორი                                                                                       ალექსანდრე კვიტაშვილი

« უკან დაბრუნება