2012-11-27
ბრძანება №:470/02-04

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III და IV სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III და IV სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ
   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,  24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 6 აგვისტოს №99/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2012 წლის 26 ნოემბრის №30557/02 დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  დ. თვალთვაძის  2012 წლის 21 ნოემბრის №30274/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  III  და IV სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:
 
ა) სამაგისტრო პროგრამა -  განათლების მეცნიერებები
ა.ა) აბესაძე თამარი - 513 ლარი
ა.ბ) ბეჭვაია ნათია - 513 ლარი
ა.გ) გოგოლაძე ლალი - 1406.25 ლარი
ა.დ) ესებუა მეგი - 1406.25 ლარი

ბ) სამაგისტრო პროგრამა – ანგლისტიკა
ბ.ა) ავეტიკოვი რობერტ - 834.26 ლარი
ბ.ბ) ბუკია ნათია - 1406.25 ლარი
ბ.გ) გელაშვილი თამარ - 1406.25 ლარი
ბ.დ) იმედაშვილი ქეთევანი - 834.26 ლარი
ბ.ე) შავრეშიანი ეთერ - 1406.25 ლარი
ბ.ვ) ცერცვაძე სუზი - 1406.25 ლარი

გ) სამაგისტრო პროგრამა – რომანული ფილოლოგია
გ.ა) ბიაშვილი ქეთევანი – 767.75 ლარი

დ) სამაგისტრო პროგრამა – ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე
დ.ა) ბურნაძე ქეთევან – 1151.60 ლარი

ე) სამაგისტრო პროგრამა – ამერიკისმცოდნეობა
  ე.ა) გარუჩავა თათია  – 513.10 ლარი
   ე.ბ) პარინოს ნანა - 1406.25 ლარი

ვ) სამაგისტრო პროგრამა - სახვითი ხელოვნება
ვ.ა) გონჯილაშვილი თამარი – 767.75 ლარი

ზ) სამაგისტრო პროგრამა – თარგმნის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ზ.ა) გორგაძე ქეთევან – 1406.25 ლარი
ზ.ბ) ყალაბეგაშვილი მარი - 129.55 ლარი

თ) სამაგისტრო პროგრამა -  მასწავლებელთა განათლება
თ.ა) გრიგოლაშვილი ნინო – 1151.60 ლარი

ი) სამაგისტრო პროგრამა – ეთნოლოგია
ი.ა) დათუნაშვილი ალისა – 383.87 ლარი

კ) სამაგისტრო პროგრამა - სლავური ფილოლოგია
  კ.ა) დევაძე დიანა - 129.55 ლარი
  კ.ბ) მჭედლიშვილი ელეონორა - 1406.25 ლარი

ლ) სამაგისტრო პროგრამა – ქართული ლიტერატურა
ლ.ა) დოლიძე ანა – 1151.60 ლარი

მ) სამაგისტრო პროგრამა – თურქული ფილოლოგია
მ.ა) დურგარიან ჰარუთიუნ – 383.87 ლარი

ნ) სამაგისტრო პროგრამა – არქეოლოგია
ნ.ა) ვაჩაძე გვანცა – 1151.60 ლარი

ო) სამაგისტრო პროგრამა – ახალი და უახლესი ისტორია
ო.ა) ვაჩეიშვილი დავით – 1406.25 ლარი
ო.ბ) ჩიქვილაძე ქეთევან - 897 ლარი

პ) სამაგისტრო პროგრამა – თარგმანი და კულტურათშორისი ურთიერთობები
პ.ა) ზოტიკიშვილი ნინო – 1406.25 ლარი
პ.ბ) კოხრეიძე თეა - 642.35 ლარი
პ.გ) რაზმაძე რუსუდან - 1406.25 ლარი

ჟ) სამაგისტრო პროგრამა – კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ჟ.ა) კვარაცხელია მაკა – 1406.25 ლარი
ჟ.ბ) ყუფარაძე ნათია - 513 ლარი

რ) სამაგისტრო პროგრამა – ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
რ.ა) კვირკველია ეკატერინე – 383.87 ლარი

ს) სამაგისტრო პროგრამა – ძველი ენები და ცივილიზაციები
ს.ა) კოჭლამაზაშვილი ლევან – 383.87 ლარი

ტ) სამაგისტრო პროგრამა – მედიევისტიკა
ტ.ა) კუკავა ნანა – 383.87 ლარი

უ) სამაგისტრო პროგრამა – ფილოსოფია
უ.ა) მუგასაშვილი თამთა  – 383.87 ლარი

ფ) სამაგისტრო პროგრამა – არაბისტიკა
ფ.ა) ნოზაძე სოფიკო – 1151.60 ლარი

ქ) სამაგისტრო პროგრამა – საქართველოს ისტორია
ქ.ა) პაპუაშვილი თამარ – 1406.25 ლარი
ქ.ბ) ყაყიტაშვილი გვანცა - 1406.25 ლარი
ქ.გ) ხუციშვილი მაკა - 1026.20 ლარი

ღ) სამაგისტრო პროგრამა - ქართველური ენათმეცნიერება
ღ.ა) ქებურია ნინო - 1151.60 ლარი

ყ) სამაგისტრო პროგრამა – გერმანული ფილოლოგია
ყ.ა) ხარატიშვილი მაკა – 383.87 ლარი

მეოთხე სემესტრი
შ)  სამაგისტრო პროგრამა - ქართველური ენათმეცნიერება
შ.ა) აჯეთი მეჰმეთ ნადირ - 383.87 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა   დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება