2012-11-29
ბრძანება №:477/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III და IV სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის III და IV სემესტრის მაგისტრანტების  2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე  

   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,  24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 6 აგვისტოს №99/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის  2012 წლის 26 ნოემბრის #30566/02 დასკვნის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის  2012 წლის 22 ნოემბრის  №30283/02 წარდგინების საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის III და IV სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

  III სემესტრი
)      სამაგისტრო პროგრამა - ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება
   ა.ა) ხეტეშვილი ნინო - 1406.25 ლარი

)    სამაგისტრო პროგრამა - გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია
   ბ.ა) თოქმაზიშვილი მარიამი -1406.05 ლარი

გ)   სამაგისტრო პროგრამა - განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა
   გ.ა) ტოროშელიძე გვანცა - 1406.25 ლარი

დ) სამაგისტრო პროგრამა - კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია

  დ.ა) მალანია მარიამი - 1406.25 ლარი

ე) სამაგისტრო პროგრამა - სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული  ფსიქოლოგია
  ე.ა) მიქაძე ქეთევან ¬- 1406.25 ლარი
  ე.ბ) მეტრეველი ქეთევან  - 634  ლარი

ვ) სამაგისტრო პროგრამა - შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია
   ვ.ა) ლომიაშვილი გელა - 1406.25 ლარი
   ვ.ბ) გეწაძე ნათია - 937.50 ლარი
   ვ.გ) დოლიძე ქეთევან - 937.50
   ვ.დ) ხუციშვილი გიორგი - 937.50 ლარი
   ვ.ე) გოძელანძე სალომე - 703.13 ლარი
   ვ.ვ) პარუნაშვილი ეკატერინე - 703.13 ლარი


ზ) სამაგისტრო პროგრამა - დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა
   ზ.ა) ხოტენაშვილი ნათია - 1406.25 ლარი
   ზ.ბ) ქოთუაშვილი ნათია - 703.13 ლარი
   ზ.გ) ჩუბინიძე ციცო - 703.13
   ზ.დ) ხორავა ხატია - 245.75 ლარი

თ) სამაგისტრო პროგრამა - ინფორმაციული  საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია
    თ.ა) გვალია ანა  - 1406.25 ლარი
    თ.ბ)ავსაჯანიშვილი ნინო - 535.88 ლარი

ი)  სამაგისტრო პროგრამა - სოციოლოგია
    ი.ა) გიორგაძე გიორგი - 703.13 ლარი

 კ) სამაგისტრო პროგრამა - სოციალური მუშაობა
     კ.ა) ნადიბაიძე ქეთევან - 432.63 ლარი
     კ.ბ) ცერცვაძე თინათინი - 703.13 ლარი

 ლ) სამაგისტრო პროგრამა - მედია და ახალი ტექნოლოგიები
    ლ.ა) აბსანძე თეონა - 1406.25 ლარი
    ლ.ბ) კარანაძე გიორგი - 937.50 ლარი
    ლ.გ) ხომერიკი თორნიკე - 198.25 ლარი

 მ)  სამაგისტრო პროგრამა - პოლიტიკის მეცნიერება
    მ.ა)  წიკლაური გიორგი – 1406.25 ლარი
    მ.ბ) კობერიძე ანა - 703.13 ლარი
    მ.გ) თადიაშვილი თამარ - 245.75

ნ)  სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა
    ნ.ა) ბოჭორიშვილი თამარ - 1406.25 ლარი
    ნ.ბ) მღვდელაძე ნინო - 703.13 ლარი

ო) სამაგისტრო პროგრამა - საზოგადოებრივი გეოგრაფია
    ო.ა) მარჯანიძე ნინო - 1406.25 ლარი
    ო.ბ) ტუღუში ქეთევან - 703.13 ლარი
    ო.გ) ფაჩულია აპოლონი - 535.88 ლარი

პ) სამაგისტრო პროგრამა - კონფლიქტების ანალიზი და მართვა
   პ.ა) ჯიქია დეა - 1406.25 ლარი
  
ჟ) სამაგისტრო პროგრამა - ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება
   ჟ.ა) ბენდელავა ლია - 1406.25 ლარი
   ჟ.ბ) ბოხუა მარიამ - 937.50 ლარი
   ჟ.გ) გოგინაშვილი მარიამ - 937.50 ლარი
   ჟ.დ) მეხრიშვილი ნატო - 937.50 ლარი

IV სემესტრი
რ) სამაგისტრო პროგრამა - მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები
   რ.ა) დავლაშერიძე ნათია - 1406.25 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.

4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა                 დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.

5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                    დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება