2014-09-15
ბრძანება №:157/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტთა გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, თსუ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 1 ივნისის #229 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების” მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტისა და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2014 წლის 2 სექტემბრის #7241/31-02 (კანც. რეგისტრაციის #26792/02 წარდგინების საფუძველზე
ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტთა გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობა:

ა)    სამართლის მიმართულებით:
1.    მარიამ ცისკაძე (კომისიის თავმჯდომარე)
2.    მაია ივანიძე
3.    მაია კოპალეიშვილი
4.    დავით ბოსტოღანაშვილი
5.    ეკატერინე შენგელია
6.    ვასილ გონაშვილი
7.    მორის შალიკაშვილი
8.    ეკა ზარნაძე
9.    ხათუნა ლორია
10.    თამარ ზარანდია
11.    შორენა ჩარბაძე (კომისიის მდივანი)

ბ)    საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით:
1.    ლევან ალექსიძე (კომისიის თავმჯდომარე);
2.    ირინე ქურდაძე
3.    ეკა სირაძე (კომისიის მდივანი).

2.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
3.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4.    ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავერექტორი, პროფესორი                        აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

« უკან დაბრუნება