2008-08-29
ბრძანება №:0

2008-2009 სასწავლო წლისათვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ (ბრძანება №75/01-01)

ბრძანება # 75 / 01-01
       29.08.2008 წ
 

   2008-2009 სასწავლო წლისათვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

     ,,უმაღლესი  განათლების  შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,

                                 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

 1.  2008-2009 სასწავლო წლისათვის ბაკალავრიატის საფეხურზე სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს :
  ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 22 სექტემბერი ;
  აკადემიური რეგისტრაცია - 1 - 27 სექტემბერი ;
  სააუდიტორიო მეცადინეობები - 29 სექტემბერი - 17 იანვარი ;
  სასესიო პერიოდი - 19 იანვარი - 14 თებერვალი ;
  არდადეგები - 15 თებერვალი - 2 მარტი.
  2.  ბრძანების შესრულება უზრუნველყოს სასწავლო დეპარტამენტმა
  (პ. ტურავა).
  3.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

          რექტორი, პროფესორი 
                                 გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება