2012-11-27
ბრძანება №:471/02-04

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ
"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,  24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის #47/01-01  და 6 აგვისტოს №99/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2012 წლის 25 ნოემბრის №30557/02 დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  დ. თვალთვაძის  2012 წლის 21 ნოემბრის  №30274/02 წარდგინების საფუძველზე, 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სპეციალობის გამოცდაში მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში, დაფინანსდნენ,  საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

ა)    სამაგისტრო პროგრამა  _ კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
ა.ა) არჩვაძე გვანცა _ 129.55 ლარი
ა.ბ) ბენიძე ანა _ 1406.25 ლარი

ბ)    სამაგისტრო პროგრამა _ ანგლისტიკა
ბ.ა) ბანძელაძე თამარ _ 1280.85 ლარი
ბ.ბ) ბუბუტეიშვილი თინათინ _ 1406.25 ლარი

გ) სამაგისტრო პროგრამა _ თარგმნის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
გ.ა) გამყრელიძე თამარ _ 1151.60 ლარი

დ)    სამაგისტრო პროგრამა _ამერიკისმცოდნეობა
დ.ა) გოგინავა ბესიკ - 129.55 ლარი
დ.ბ) ტარტარაშვილი ნინო - 1406.25 ლარი

ე)    სამაგისტრო პროგრამა - მასწავლებელთა განათლება
ე.ა) დალოგლანიანი სვეტლანა  1406.25 ლარი
ე.ბ) სოხაძე თამარ - 513 ლარი

ვ) სამაგისტრო პროგრამა - თარგმანი და კულტურათშორისი ურთიერთობები
ვ.ა) კუპატაძე ნინო - 1406.25 ლარი
ვ.ა) ცხვიტავა ნინო - 129.55 ლარი

ზ) სამაგისტრო პროგრამა - ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო საგამომცემლო საქმე
ზ.ა) კუპრაშვილი სოფიკო - 383.87 ლარი

თ) სამაგისტრო პროგრამა - ბერძნულ რომაული ფილოლოგია
თ.ა) ლაღიძე თამუნა - 383.87 ლარი

i)    სამაგისტრო პროგრამა - განათლების მეცნიერებები  
ი.ა) მედულაშვილი ნათია - 1280.85 ლარი
ი.ბ) ღერკენაშვილი თათია - 1406.25 ლარი

კ) სამაგისტრო პროგრამა - რომანული ფილოლოგია
კ.ა) ოდიშარია მაია - 767.75 ლარი

ლ) სამაგისტრო პროგრამა - კავკასიოლოგია
ლ.ა) ომსარაშვილი გიორგი - 767.75 ლარი

მ) სამაგისტრო პროგრამა - გერმანული ფილოლოგია
მ.ა) ქურციკიძე თეა - 383.87 ლარი

ნ) სამაგისტრო პროგრამა - ახალი და უახლესი ისტორია
ნ.ა) წიკლაური გიორგი - 767.75 ლარი

ო) სამაგისტრო პროგრამა - კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ო.ა) ჭანტურიძე სალომე  - 1151.60 ლარი

პ) სამაგისტრო პროგრამა - ქართველური ენათმეცნიერება
პ.ა) ხეცურიანი თამარ - 383.87 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                  დავით ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება