2014-12-18
ბრძანება №:962/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2014 წლის 11 დეკემბრის №202/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2014 წლის 16 დეკემბრის №43262/02 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორის რ. ბოჭორიშვილის 08.12.2014წ. №42046/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:

გვარი

სახელი

პირადი

სემესტრი

სამაგისტრო პროგრამა

დაფინანსება ( ლარი)

1.

ასანიშვილი

გურამი


3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

2.

გოგოლაური

გოგა


3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

3.

თუთბერიძე

გიორგი


3

გამოყენებითი მათემატიკა

1012,5

4.

კილაძე

თამთა


3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

5.

ფანცხავა

ზურაბი


4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

6.

ჯავახაძე

თინათინ


3

გეომორფოლოგია , კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

1012,5

7.

დურდიაძე

ნინო


3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

8.

მერებაშვილი

მარინა


3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

9.

გოგბერაშვილი

ბექა


3

ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

1012,5

10.

მუმლაძე

მაია


3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

11.

ნაპირელი

დალი


3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

12.

გვათუა

ნანა


3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

13.

ცქიფურიშვილი

ჟუჟუნა


3

მათემატიკა

787,5

14.

ენუქიძე

ნატო


3

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

15.

ქოიავა

ნათია


3

კომპიუტერული მეცნიერება

787,5

16.

მჭედლიშვილი

არჩილ


3

ინფორმაციული სისტემები

787,5

17.

წოწორია

ბექა


3

ინფორმაციული სისტემები

562,5

18.

კერესელიძე

დავით


1

ფუნდამენტური ფიზიკა

1012,5

19.

ლონდარიძე

სერგო


1

ფუნდამენტური ფიზიკა

1012,5

20.

ბექაური

სალომე


1

კომპიუტერული მეცნიერება

1012,5

21.

ლომიძე

გიორგი


1

ფუნდამენტური ფიზიკა

1012,5

22.

შერგელაშვილი

ელენე


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

23.

ჭელიძე

ბექა


1

ინფორმაციული სისტემები

787,5

24.

ჩოკოშვილი

ზურაბ


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

25.

ჭუმბაძე

ნოდარ


1

კომპიუტერული მეცნიერება

787,5

26.

ფანცულაია

გვანცა


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

27.

ქარაული

დიმიტრი


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

28.

კელენჯერიძე

თინიკო


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

29.

ოდიშელაშვილი

ჯაბა


1

კომპიუტერული მეცნიერება

787,5

30.

სუხიშვილი

დავით


1

კომპიუტერული მეცნიერება

787,5

31.

ფონიავა

ბექა


1

გამოყენებითი ფიზიკა

787,5

32.

ხურციძე

ნინო


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

33.

ცხოვრებაძე

ბექა


1

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია

787,5

34.

გოგოლიშვილი

ანა


1

მათემატიკა

787,5

35.

ღვაბერიძე

ბექა


1

ინფორმაციული სისტემები

787,5

36.

ნადირაძე

ნინო


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

37.

ცუცხვაშვილი

ბააკა


1

ინფორმაციული სისტემები

787,5

38.

მგელაძე

თინა


1

გამოყენებითი მათემატიკა

787,5

39.

ეცადაშვილი

მარიკა


1

მათემატიკა

787,5

40.

სუხიტაშვილი

ხვიჩა


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

562,5

41.

ჯოლბორდი

ბექა


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

562,5

42.

პაპიძე

გოგა


1

ინფორმაციული სისტემები

562,5

43.

მესარკიშვილი

ალექსანდრე


1

ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

562,5

44.

გოგნაძე

გიორგი


1

მათემატიკა

562,5

45.

კურკუმული

მარიამ


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

562,5

46.

მოსულიშვილი

სალომე


1

მათემატიკა

562,5

47.

მჭედლიძე

ნათია


1

გამოყენებითი მათემატიკა

562,5

48.

ქიმერიძე

თორნიკე


1

ფუნდამენტური ფიზიკა

562,5

49.

ბერიანიძე

ნინო


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

562,5

50.

კვირიკაშვილი

ირაკლი


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

562,5

51.

მათიაშვილი

ნინო


1

გამოყენებითი მათემატიკა

562,5

52.

უგრეხელიძე

ბექა


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

562,5

53.

ჩადუნელი

უშანგი


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

562,5

54.

ყალიჩავა

ზვიად


1

მათემატიკა

438,75

55.

თევზაძე

ლაშა


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

438,75

56.

თუთბერიძე

მარგარიტა


1

გამოყენებითი მათემატიკა

438,75

57.

სეხნიაშვილი

გიორგი


1

ინფორმაციული სისტემები

438,75

58.

ცხოვრებაშვილი

ვაჟა


1

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია

438,75

59.

ჭამიაშვილი

ნინო


1

გამოყენებითი მათემატიკა

438,75

60.

გოგოლაძე

ზურაბ


1

გამოყენებითი ფიზიკა

438,75

61.

დევნოზაშვილი

საბა


1

ინფორმაციული სისტემები

438,75

62.

თეზელიშვილი

ბექა


1

გამოყენებითი მათემატიკა

438,75

63.

ლაშხი

ლაშა


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

438,75

64.

სამუშია

გაგა


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

438,75

65.

ებრალიძე

ნუკრი


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

438,75

66.

გოქაძე

ავთანდილი


1

კომპიუტერული მეცნიერება

259,88

67.

წულაია

გიორგი


1

მათემატიკა

259,88

68.

გობეჯიშვილი

გიორგი


1

გამოყენებითი ფიზიკა

259,88

69.

დოიაშვილი

მარინე


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

259,88

70.

გოძიაშვილი

ნინო


1

ინფორმაციული სისტემები

259,88

71.

იაშვილი

გიორგი


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

259,88

72.

შავაძე

თეა


1

მათემატიკა

259,88

73.

გურული

მარიამი


1

გამოყენებითი მათემატიკა

259,88

74.

თათიკიშვილი

მარიამი


1

მათემატიკა

259,88

75.

კახუაშვილი

თათია


1

ქიმია

259,88

76.

ნოზაძე

გიორგი


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

259,88

77.

ცერცვაძე

მარიამ


1

მათემატიკა

259,88

78.

ჯალიაშვილი

გიორგი


1

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

259,88


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგის ტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
6. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი: დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება