2014-08-04
ბრძანება №:1148/01-04

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის 28 ივლისის #1130/01-04 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 63-ე მუხლის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტებისა, მე-9  და მე-11 პუნქტების, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №45/2010 დადგენილებით დამტკიცებული "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე ზაფხულის დამატებითი სემესტრის ამოქმედების შესახებ” მე-2 მუხლისა და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის 2014 წლის 25 ივლისის №859/32 (№23138/02, 25.07.2014) და 2014 წლის 29 ივლისის №865/32 (23428/02, 29.07.2014) წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    შეტანილ იქნეს ცვლილება უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის 28 ივლისის ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე 2013-2014 სასწავლო წლის ზაფხულის დამატებითი სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრისა და ინგლისურენოვანი პროგრამის სტუდენტებისათვის რეგისტრაციის გავლის უფლების მინიჭების თაობაზე” რექტორის №1130/01-04 ბრძანების მეორე პუნქტით დამტკიცებული №1 დანართში მე-11 ნომრად მითითებულ ალაბიდ საფაა ბაშირ ჰუსსეინის ნაწილში და ბრძანების დანართის მე-11 ნომერი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გვარი,სახელი

პირადი ნომერი

სემესტრი

 

ზაფხულის სემესტრი

კრედიტების რაოდენობა

11.

ალაბიდ საფაა ბაშირ ჰუსსეინ

 

2

1

10
2.    დაემატოს უნივერსიტეტი რექტორის 2014 წლის 28 ივლისის ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე 2013-2014 სასწავლო წლის ზაფხულის დამატებითი სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრისა და ინგლისურენოვანი პროგრამის სტუდენტებისათვის რეგისტრაციის გავლის უფლების მინიჭების თაობაზე“ რექტორის №1130/01-04 ბრძანების მეორე პუნქტით დამტკიცებულ №1 დანართს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 99-ე, 100-ე და 101-ე ნომრები:

გვარი,სახელი

პირადი ნომერი

სემესტრი

 

ზაფხულის სემესტრი

კრედიტების რაოდენობა

99.

ალ-ოგაილი Mმოჰამედ ალი აბუდ

 

2

1

3

100.

ალზუაბიდი ადილ მოხალად ჰასნა

 

2

1

11

101.

აჰმედ ჰუსეინ ალი აჰმედ

 

2

1

11


3.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციოტექნოლოგიების  დეპარტამენტს;
4.    ბრძანების  ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
5.    ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
რექტორის მოადგილე                                         ლევან ალექსიძე


« უკან დაბრუნება