2016-12-19
ბრძანება №:1120/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2016 წლის 20 ოქტომბრის №183/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის რ. სანადირაძის 2016 წლის 14 დეკემბრის №44823/02 დასკვნის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თ. გაგოშიძის 13.12.2016წ. №44543/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 18893 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგი მაგისტრანტები:


 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

ლარი 18893

1

წულაია

ნინო

562,5

2

ნეკაშვილი

თამთა

562,5

3

ალადაშვილი

თინათინი

562,5

4

დაბრუნდაშვილი

ნათია

562,5

5

ფალელაშვილი

ლელა

562,5

6

გეზელიშვილი

ქრისტინე

562,5

7

გვეტაძე

ანნა

562,5

8

დვალიძე

ნინო

562,5

9

ტივაძე

ნატო

562,5

10

წურწუმია

სალომე

562,5

11

ამისულაშვილი

ნაზი

375

12

ქარქუსაშვილი

ეკატერინე

375

13

კვალიაშვილი

ქეთევან

375

14

მაისურაძე

თიკო

375

15

ქანთარია

ვახტანგ

375

16

ლაბარტყავა

ნესტანი

375

17

შავიშვილი

მარიამ

375

18

სოხაძე

მარიამი

375

19

ჭალიძე

ანი

375

20

თუნიაშვილი

ანა

375

21

პაპიაშვილი

მარიამ

375

22

ფროდიაშვილი

ნინო

375

23

არაბული

ლელა

194

24

ქოჩიაშვილი

ანა

375

25

ოქრუაშვილი

ქეთევან

375

26

ჩაფიჩაძე

თეა

375

27

გოგიტაშვილი

მარიამ

375

28

უგლავა

ქეთევანი

375

29

კუბლაშვილი

ბაია

375

30

მაღლაკელიძე

თამარ

375

31

ბალანჩივაძე

ეკატერინე

375

32

თოფურია

ნინო

375

33

შერმაზანაშვილი

მარიამი

562,5

34

ღუდუშაური

ნესტანი

562,5

35

მღებრიშვილი

ია

562,5

36

ლომიტაშვილი

თამარ

562,5

37

შუბითიძე

ნინო

562,5

38

სიბაშვილი

ნინო

562,5

39

ბლიაძე

ნინო

562,5

40

ასანიშვილი

თინათინი

136,5

41

ბუსკივაძე

ხათუნა

562,5

42

მახარაშვილი

თამუნა

562,5


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                 ნ. ოვსიანიკოვა                         

« უკან დაბრუნება