2016-06-07
ბრძანება №:87/01-01

„ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე გადასვლის წესის" დამტკიცების შესახებ“ რექტორის 2013 წლის 12 აგვისტოს №94/01-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში   საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე გადასვლის წესის" დამტკიცების შესახებ“ რექტორის   2013 წლის 12 აგვისტოს №94/01-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილი, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების,  54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა”, "ბ”, "ო” და "პ” ქვეპუნქტების, მე-9 და   მე-15 პუნქტების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს შემდეგი ცვლილებები „ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე გადასვლის წესის" დამტკიცების შესახებ“ რექტორის 2013 წლის 12 აგვისტოს №94/01-01 ბრძანებაში:

ა) ბრძანების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე გადასვლის წესის“ დამტკიცების შესახებ“
 
ბ) ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

„1. დამტკიცდეს „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე გადასვლის წესი“ (დანართი N1).“გ) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული N1 დანართის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე გადასვლის წესი“

დ) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული N1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

„მუხლი 1. რეგულირების სფერო
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდგომში - „თსუ“) საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე გადასვლის წესი (შემდგომში - „წესი“) არეგულირებს სტუდენტის ერთი საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე (შემდგომში - „შიდა მობილობა“) გადასვლის პროცედურას.“

ე) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული N1 დანართის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით: 
„ა) საგანმანათლებლო ერთეულების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით შიდა მობილობისათვის რეგისტრირებული ადგილები, რომელთა რაოდენობა წერილობით შეთანხმებულია უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტთან;“

ვ) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული N1 დანართის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საგანმანათლებლო ერთეული უფლებამოსილია ელექტრონულ პორტალზე რექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში დაარეგისტრიროს შიდა მობილობის ადგილები, საფეხურებისა და საგანმანთლებლო პროგრამების მიხედვით, ამ წესის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.“

2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება   დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
3. ბრძანების  ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორის მოვალეობის 
შემსრულებელი, პროფესორი   დარეჯან თვალთვაძე
 

« უკან დაბრუნება