2011-04-12
ბრძანება №:38/01-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის სტანდარტებისადმი მზადყოფნის შესწავლის, ავტორიზაციის პროცესისათვის მომზადების კოორდინაციისა, კონტროლის მიზნითა და ავტორიზაციის პროცედურების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით შიდასაუნივერსიტეტო კომისიის შექმნის შესახებ’’ რექტორის 2011 წლის 31 მარტის №:33/01-01 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის სტანდარტებისადმი მზადყოფნის შესწავლის, ავტორიზაციის პროცესისათვის მომზადების კოორდინაციისა, კონტროლის მიზნითა და ავტორიზაციის პროცედურების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით შიდასაუნივერსიტეტო კომისიის შექმნის შესახებ’’ რექტორის 2011 წლის 31 მარტის №:33/01-01 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლისა და  63–ე მუხლის, საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის სტანდარტებისადმი მზადყოფნის შესწავლის, ავტორიზაციის პროცესისათვის მომზადების კოორდინაციისა, კონტროლის მიზნითა და ავტორიზაციის პროცედურების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით შიდასაუნივერსიტეტო კომისიის შექმნის შესახებ’’ რექტორის 2011 წლის 31 მარტის №:33/01-01 ბრძანების პირველ პუნქტს ,,ე.ს“ ქვეპუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე ,,ე.ტ’’ და ,,ე.უ“’ ქვეპუნქტები:

    ა) ,,ე.ტ) ნანა მამაგულიშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის  უფროსი;“

    ბ) ,,ე.უ) თეა გერგედავა - საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი.’’


  2. წინამდებარე ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს;
  3. დაევალოს კანცელარიას, წინამდებარე ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს;
  4. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.რექტორი                                      ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება