2009-03-18
ბრძანება №:0

,,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2009 წლის 16 თებერვლის #15/01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ (ბრძანება №31/01-01)

ბრძანება № 31 / 01-01
       18.03.2009 წ
 

 

,,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ” რექტორის  2009 წლის 16 თებერვლის #15/01-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 1. შევიდეს ცვლილება რექტორის 2009 წლის 16 თებერვლის #15/01-01 ბრძანებაში ,,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  კონკურსის გამოცხადების შესახებ”.
 2. მე-2 პუნქტს დაემატოს ა) და ბ) ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :
    ა) კონკურსი გამოცხადდეს 2009 წლის 16 თებერვალს. დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2009 წლის 16 მარტიდან 2009 წლის 16 აპრილის ჩათვლით;
  ბ) საკონკურსო დოკუმენტაციის განხილვა განხორციელდეს 2009 წლის ზაფხულში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატების შესარჩევად შექმნილი კომისიის მიერ.
 3. მე-3 პუნქტს დაემატოს თ), ი), და კ) ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :
  თ) სრული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად არანაკლებ 6 წლის პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
  ი) ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად არანაკლებ 3 წლის პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
  კ) თსუ სრული და ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს 3 წლის ვადით დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.
 4. მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :            
  რექტორის 2009 წლის 16 თებერვლის #15/01-01 ბრძანება და წინამდებარე ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთ ,,თბილისის უნუვერსიტეტში” და განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
 1. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

      რექტორი, პროფესორი
                                       გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება