2007-10-01
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შტამპის და თსუ-ს კანცელარიის ბეჭდის შეცვლის შეასახებ (ბრძანება N85/02-01)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
შტამპის და თსუ-ს  კანცელარიის ბეჭდის შეცვლის შეასახებ

  “უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების” საფუძველზე

 

                              ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 

1.         ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ცვლილების გამო, გაუქმდეს არსებული საერთო განყოფილების ბეჭედი და დამტკიცდეს თანდართული ნიმუშის მიხედვით თსუ-ს კანცელარიის ბეჭედი.
2.         დამტკიცდეს თსუ-ს შტამპი,  თანდართული ნიმუშის  მიხედვით.
3.         კანცელარიამ (ნ. ოვსიანიკოვა), უზრუნველყოს გაუქმებული ბეჭდებისა და შტამპების განადგურება, დადგენილი წესის შესაბამისად.
4.         ბრძანება გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილზე და განთვსდეს უნივერსიტეტის ელექტრონულ გვერდზე.
5.         კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალის თსუ-ს კანცელარიას (ნ. ოვსიანიკოვა).
6.         ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                       გ. გალდავა

« უკან დაბრუნება