2007-11-01
ბრძანება №:116/02-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ (ბრძანება N116/02-01)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ

 

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 8 ნოემბრის #1059 ბრძანებიდან გამომდინარე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007 წლის 8_9 ნოემბერი გამოცხადდეს დასვენების დღეებად.
2. სასწავლო პროცესი განახლდეს 2007 წლის 12 ნოემბრიდან.
3. დაევალოს თსუ კანცელარიის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს (ნ. ოვსიანიკოვა) უზრუნველყოს ამ ბრძანების გადაცემა უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულებისათვის. ბრძანება საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნდეს უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე და მოხდეს მისი ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება.
4. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.

 

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გულნაზ გალდავა

« უკან დაბრუნება