2008-07-24
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალისათვის სამუშაოსა და შესვენების დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის დროებითი რეგულაციის შესახებ (ბრძანება №94/02-01)

ბრძანება № 94 / 02-01
       24.07.2008 წ

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალისათვის სამუშაოსა და შესვენების დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის დროებითი რეგულაციის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალის სამუშაო დრო განისაზღვროს 5 დღიანი სამუშაო კვირით.

2.  სამუშაო  დროის  ხანგრძლივობა  განისაზღვროს  დილის 9.00 საათიდან    18.00 საათამდე.

3. შესვენების დროის ხანგრძლივობა განისაზღვროს 13 საათიდან 14 საათამდე.

4. სასწავლო   პროცესის    მოთხოვნების    გათვალისწინებით    დამხმარე პერსონალისთვის დასაშვებია 6 დღიანისამუშაო კვირა, არაუმეტეს 41 საათისა კვირაში.

5. დაევალოს საერთო განყოფილებას (ნ. ოვსიანიკოვა) უზრუნველყოს ამ ბრძანების გადაცემა უნივერსიტეტის ფაკულტეტებისა და სტრუქტურული ერთეულებისათვის;

6. ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ვებგვერდზე;

7. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს მონიტორინგის სამსახურს (დ. ბერეკაშვილი).

  საფუძველი: პერსონალის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოხსენებითი  
ბარათი #12726/02; 23.07.08წ.

 

 

 რექტორის მოვალეობის შემსრულენელი,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
გ. გალდავა
« უკან დაბრუნება