ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:734/02-04
12.11.2013
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე
ბრძანება №:735/02-04
12.11.2013
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრების 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე
ბრძანება №:141/01-01
11.11.2013
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების ვებ-გვერდების ერთ დომენზე გადაყვანის თაობაზე
ბრძანება №:138/02-01
11.11.2013
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის თანაშემწის თანამდებობაზე შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:140/01-01
08.11.2013
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო-საგამომცემლო საბჭოს შექმნის შესახებ’’ რექტორის 2013 წლის 16 ოქტომბრის №125/01-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:139/01-01
07.11.2013
,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალ ,,თსუ მეცნიერების’’ სარედაქციო კოლეგიის შექმნის შესახებ’’ რექტორის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №135/01-01 ბრძანებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:135/02-01
05.11.2013
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო – კურსის „ოფიციალური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები“ ფასიანი მომსახურების ღირებულების დადგენის თაობაზე
ბრძანება №:136/02-01
05.11.2013
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო – კურსის „სწავლის უნარ-ჩვევები“ ფასიანი მომსახურების ღირებულების დადგენის თაობაზე
ბრძანება №:2077/01-04
05.11.2013
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ
ბრძანება №:136/01-01
04.11.2013
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო კურსის ,,ელექტრონული ბიზნესი საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე” დამტკიცების შესახებ