ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
17.12.2008
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №111/01-01)
ბრძანება №:0
02.12.2008
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სტუდენტთა 68-ე საუნივერსიტეტო სამეცნერო კონფერენციის ჩატარების შესახებ (ბრძანება №106/01-01)
ბრძანება №:0
28.11.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და მათი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2008 წლის 28 ნოემბრის #147/02-01 ბრძანებით დამტკიცებული საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №333/02-03)
ბრძანება №:89/01-01
23.10.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურის საფეხურზე 2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომა – გაზაფხულის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება №89/01-01)
ბრძანება №:0
15.10.2008
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №29/01-03)
ბრძანება №:0
15.10.2008
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №30/01-03)
ბრძანება №:0
01.10.2008
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე სრული პროფესორის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №25/01-03)
ბრძანება №:0
01.10.2008
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე ასისტენტ-პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №26/01-03)
ბრძანება №:0
29.09.2008
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე ასისტენტ-პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №24/01-03)
ბრძანება №:0
29.09.2008
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორთა დაკავებული თანამდებობებიდან გათავისუფლებისა და ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №23/01-03)