ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
14.08.2008
დევნილთა დახმარების, დევნილთა განთავსების ადგილების ნორმალური ფუნქციონირებისა და სხვა საჭირო ღონისძიებების გატარების უზრუნველსაყოფად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ (ბრძანება №73/01-01)
ბრძანება №:0
04.08.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაგების სტუდქალაქის საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის წესი (ბრძანება №107/02-01)
ბრძანება №:0
31.07.2008
მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (ბრძანება №918/01-04)
ბრძანება №:0
28.07.2008
იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობაზე ირაკლი ბურდულის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №16/01-03)
ბრძანება №:0
25.07.2008
* ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის დოქტორანტურის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება № 67/01-01)
ბრძანება №:0
24.07.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალისათვის სამუშაოსა და შესვენების დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის დროებითი რეგულაციის შესახებ (ბრძანება №94/02-01)
ბრძანება №:0
15.07.2008
"შიდასაუნივერსიტეტო პროექტის "სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია" შექმნის შესახებ" რექტორის 2008 წლის 8 თებერვლის №07/01-01 ბრძანებაში ნაწილობრივი ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება №66/01-01)
ბრძანება №:0
14.07.2008
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №64/01-01)
ბრძანება №:0
14.07.2008
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №63/01-01)
ბრძანება №:0
14.07.2008
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №62/01-01)