ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:79/01-01
05.06.2014
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:80/01-01
05.06.2014
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:76/01-01
04.06.2014
2014-2015 სასწავლო წლიდან თსუ უცხოენოვანი გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სტიპენდიების მოსაპოვებლად შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:589/02-04
03.06.2014
,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 19 მაისის #520/02-04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:73/01-01
22.05.2014
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სასტუმრო და საკურორტო მენეჯმენტის” IV საფეხურზე 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:74/01-01
22.05.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენცია „ებრაული თემები ცენტრალურ აზიასა და კავკასიაში“ ჩატარების შესახებ
ბრძანება №:72/01-01
22.05.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზაფხულო სკოლის „თანამედროვე მიღწევები ბიოჩიპების ტექნოლოგიაში” ორგანიზებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
ბრძანება №:919/01-04
22.05.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ,,სასტუმრო და საკურორტო მენეჯმენტის” (IV საფეხური) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიული სტუდენტების ჩარიცხვის თაობაზე
ბრძანება №:70/01-01
21.05.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ტრენინგ კურსის ,,ტრენინგი ახალი ბერძნული ენის პედაგოგებისთვის” დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:68/01-01
20.05.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - საქართველოს სამეზობლოს კვლევის ინსტიტუტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ