ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:22/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების კურსის ,,აუდიო ინჟინერია’’ დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:21/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო კურსის ,,სპორტული ნუტრიციოლოგია და კანონმდებლობა’’ დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:25/02-01
29.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-2 სასწავლო კორპუსში დაგროვილი ქიმიური რეაქტივების და სხვადასხვა სახის ქიმიური ნივთიერებების (მათ შორის უვარგისი) დახარისხების, შენახვის და უვარგისი ნივთიერებების განადგურების მიზნით კომისიის შექმნის თაობაზე
ბრძანება №:24/02-01
29.02.2012
,,სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 14 ნოემბრის #200/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:31/01-01
29.02.2012
"ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობისათვის ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ" რექტორის 2012 წლის 31 იანვრის #10/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:185/01-04
29.02.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება №:186/01-04
29.02.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მირანდა გორდეზიანის მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება №:168/01-04
29.02.2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტების მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება №:167/01-04
28.02.2012
ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო სტუდენტის სტატუსის შეჩერების თაობაზე
ბრძანება №:20/01-01
22.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერული მეცნიერებების (ქართულ–ფრანგული) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების პირადი საქმეების შესწავლის მიზნით კომისიის შექმნის თაობაზე