ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:147/02-01
24.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:148/02-01
24.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსების სახანძრო-საევაკუაციო გეგმების დამტკიცებისა და მათი განთავსებისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
ბრძანება №:130/02-01
22.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მდივნის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:172/02-01
19.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 12 მარტის №34/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:08/03
18.06.2010
უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების ფორმისა და ინდიკატორების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:141/02-01
18.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ფიზიკური დაცვის, ტექნიკური დაცვის (დაცვის ელექტრონული საშუალებების სპეციალისტები) და სახანძრო უსაფრთხოების პერსონალის შესარჩევი კომისიის შემადგენლობისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:135/02-01
15.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010-2011 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:131/02-01
14.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით საუნივერსიტეტო ბიუჯეტის ფარგლებში კვლევითი პროექტების დაფინანსების შესახებ
ბრძანება №:132/02-01
14.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობისათვის საუნივერსიტეტო ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი საგრანტო პროექტების შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:52/01-01
11.06.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ნაშრომების გასწორების და აპელაციის ვადების დამტკიცების შესახებ