ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:20/01-01
11.03.2010
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:34/02-01
25.02.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპერტთა შერჩევის შესახებ
ბრძანება №:27/02-01
23.02.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის კოორდინატორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:28/02-01
22.02.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ფიზიკური და ტექნიკური დაცვის პერსონალის შერჩევის შესახებ" 2010 წლის 17 თებერვლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის №26/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:16/01-01
22.02.2010
თსუ აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 25 იანვრის №5 დადგენილების შესრულების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
ბრძანება №:17/01-01
22.02.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის №28/01-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:23/02-01
17.02.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალისათვის (გარდა აკადემიური პერსონალისა) ტესტირების ჩატარების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის 18 აგვისტოს #163/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:22/02-01
10.02.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცალკეულ დეპარტამენტებში რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა ,,ორისის" დანერგვის თაობაზე
ბრძანება №:12/01-01
05.02.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატსა და ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე სალექციო, სასემინარო, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობების ჩატარებისათვის აკადემიურ ჯგუფებში სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:16/02-01
05.02.2010
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისათვის ფუნქციონალური (ბიზნეს) ინგლისური ენის მასწავლებელთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ