ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
13.03.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ (ბრძანება №26/01-01)
ბრძანება №:0
02.03.2009
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №10/01-01)
ბრძანება №:0
25.02.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ა", "ა-1" და "ა-2" კატეგორიის აკადემიური პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების პირობების დაზუსტების შესახებ (ბრძანება №10/01-03)
ბრძანება №:0
17.02.2009
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №16/01-01)
ბრძანება №:0
16.02.2009
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №15/01-01)
ბრძანება №:0
16.02.2009
* სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებულ პროფესორის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე ლელა გაფრინდაშვილის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №09/01-03)
ბრძანება №:0
16.02.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორ თეა შურღაიასთან და ამავე ფაკულტეტის მოწვეულ პედაგოგ ფატმან ანთაძესთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №08/01-03)
ბრძანება №:0
21.01.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისა და სპეციალისტის თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №10/02-01)
ბრძანება №:0
21.01.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ქ. თბილისში, ზანდუკელის ქ. #16-ში მდებარე 2 სხვადასხვა ფართის კვების ობიექტის მოწყობის მიზნით იჯარით გადაცემის თაობაზე კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება №08/02-01)
ბრძანება №:0
16.01.2009
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №03/01-01)