ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
24.09.2008
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე ასოცირებულ პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №21/01-03)
ბრძანება №:0
24.09.2008
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე ასისტენტ-პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №22/01-03)
ბრძანება №:0
19.09.2008
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე ასისტენტ-პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №20/01-03)
ბრძანება №:0
19.09.2008
იურიდიული ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №19/01-03)
ბრძანება №:0
19.09.2008
მედიცინის ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №18/01-03)
ბრძანება №:0
16.09.2008
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ- პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №81/01-01)
ბრძანება №:0
03.09.2008
მედიცინის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (ბრძანება №79/01-01)
ბრძანება №:0
02.09.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასესიო პერიოდის დამატებითი გამოცდების ვადების განსაზღვრის შესახებ (ბრძანება №78/01-01)
ბრძანება №:0
29.08.2008
2008-2009 სასწავლო წლისათვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ (ბრძანება №75/01-01)
ბრძანება №:0
29.08.2008
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 23 ივნისის #74/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ (ბრძანება №116/02-01)