ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:05/01-01
01.02.2008
2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის სტუდენტთა რეგისტრაციისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება 05/01-01)
ბრძანება №:0
31.01.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული ლიცეუმის დაფუძნებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება 02/01-01)
ბრძანება №:0
31.01.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად (ბრძანება 03/01-01)
ბრძანება №:0
30.01.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული პედაგოგების შრომის ანაზღაურების ტარიფის განსაზღვრისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2007 წლის 21 აგვისტოს # 69/01-01, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2007 წლის 3 მაისის # 35/02-01 ბრძანებების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ (ბრძანება 12/02-01)
ბრძანება №:0
19.12.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ტელე-კინო ხელოვნების მიმართულებაზე არსებული აპარატურის ექსპლუატაციაზე კონტროლის დაწესების შესახებ.(ბრძანება 143/02-01)
ბრძანება №:0
18.12.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007_2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვენის წესით და შიდა საუნივერსიტეტო მობილობით სტუდენტების ჩარიცხვის ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველყოფის შესახებ (ბრძანება 97/01-01)
ბრძანება №:0
28.11.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში პროფესორ ლეო ჩიქავას შეყვანის შესახებ (ბრძანება 96/01-01)
ბრძანება №:0
27.11.2007
ზამთრის თბობის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვის გაძლიერების შესახებ (ბრძანება 129/02-01)
ბრძანება №:0
01.11.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრში ტარიფების განსაზღვრის შესახებ (ბრძანება N125/02-01)
ბრძანება №:116/02-01
01.11.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ (ბრძანება N116/02-01)