2018-05-01
ბრძანება №:100/01-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტების, 34-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის,  მე-8  პუნქტის "ა", "ბ" და "პ" ქვეპუნქტების, 28-ე მუხლის, 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის  N118 დადგენილების - " სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ"  (დამტკიცებულია თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ, ოქმი N10 29. 12. 2014წ), თსუ აკადემიური საბჭოს   2018 წლის 19 თებერვლის  №64 დადგენილების -  „სსიპ  – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური  პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი) აფილირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ (დამტკიცებულია თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ, ოქმი №2 23.02.2018წ), „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთიანი საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ თსუ რექტორის და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 აპრილის №17/04 ერთობლივი ბრძანების და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის რამაზ ხომერიკის 2018 წლის 25 აპრილის  N8334/28 წერილის საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1.    გამოცხადდეს კონკურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად;
2.    უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორად 7 (შვიდი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს არანაკლებ 3 (სამი) წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება;
3.    კონკურსი გამოცხადდეს 2018 წლის 2 მაისს  საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2018 წლის 4 ივნისიდან 2018 წლის 15 ივნისის ჩათვლით. საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი თსუ აკადემიურ საბჭოს გადაეცეს არაუგვიანეს 2018 წლის                       10 აგვისტოსა.
4.    კონკურსი გამოცხადდეს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:


ბიოლოგიის დეპარტამენტი
ბიომრავალფეროვნების კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
გენეტიკის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1  საშტატო ერთეული
იმუნოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
მორფოლოგიის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
მცენარეთა ფიზიოლოგიის მიმართულება
ასოცირებული პროფესორი -1 საშტატო ერთეული

გეოგრაფიის დეპარტამენტი
ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
რეგიონალური გეოგრაფიისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
ჰიდროლოგიის, ოკეანოლოგიის, მეტეოროლოგიის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

გეოლოგიის დეპარტამენტი
მინერალოგია-პეტროლოგიისა და სასარგებლო წიაღისეულის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
გამოყენებითი ინფორმატიკის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული
თეორიული ინფორმატიკის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული,
პრაქტიკული ინფორმატიკის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული,
ტექნიკური ინფორმატიკის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

მათემატიკის დეპარტამენტი
ალბათობის თეორისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
ალგებრა-გეომეტრიის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 4 საშტატო ერთეული
დიფერენციალური განტოლებების კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 4 საშტატო ერთეული,
მათემატიკური ანალიზის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 4 საშტატო ერთეული


მათემატიკის დეპარტამენტი,  კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურების კათედრა (ინტერდისციპლინური)
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
რიცხვითი ანალიზის და გამოთვლითი ტექნოლოგიების კათედრა (ინტერდისციპლინური)
ასოცირებული პროფესორი - 3  საშტატო ერთეული

ფიზიკის დეპარტამენტი
არაწრფივი მოვლენების ფიზიკის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
ასტროფიზიკის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
ატომისა და ატომბირთვის ფიზიკის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
ელემენტარული ნაწილაკების და კვანტური ველების კათედრა
ასოცირებული პროფესორი -1 საშტატო ერთეული
რადიოფიზიკის, ფიზიკური პროცესების მოდელირების მიმართულება
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
      
ქიმიის დეპარტამენტი
ზოგადი, არაორგანული, მეტალორგანული ქიმიის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 3 საშტატო ერთეული
ორგანული და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

5.    ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევმა კანდიდატმა უნდა  წარმოადგინოს:
ა)  განცხადება  საკონკურსო  კომისიის  სახელზე  (დადგენილი   ფორმის მიხედვით);
ბ) კონკურსანტის ანკეტა, შევსებული დადგენილი ფორმის მიხედვით (ანკეტა წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული (CD) სახით, (ფაილის ფორმატი – Word და PDF ფაილების სახით);       
გ)  პირადობის მოწმობის ასლი;
დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების)  ასლი  (უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის აღიარების  კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ე)სამსახურებრივი გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა /შრომის წიგნაკის ასლი და სხვა);
ვ)სამეცნიერო - პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი  დოკუმენტი;
ზ) შესაფასებლად წარმოდგენილი ერთი გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი;
თ) სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია;

6.    ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი  კანდიდატი, კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვალდებულია გაეცნოს თსუ აკადემიური საბჭოს N64/2018 დადგენილების დანართი 1-ის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის მოთხოვნებს,  წერილობით  გამოხატოს     თანხმობა    მხოლოდ    ივანე   ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო


უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ (რაც ძალაში შევა მის მიერ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის დაკავებისთანავე) და დაადასტუროს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არ გააჩნია ძალაში მყოფი ანალოგიური ხასიათის დოკუმენტი (ხელშეკრულება, შეთანხმება ან სხვ.) სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან.
7.    საკონკურსო  დოკუმენტების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 4 ივნისიდან 2018 წლის 15 ივნისის  ჩათვლით 930-დან 1800 საათამდე, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში, თბილისი ი. ჭავჭავაძის  გამზ. N3 თსუ II კორპუსი, II სართული, ოთახი N 232;
8.    ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთში "თბილისის უნივერსიტეტი";
9.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
10.    დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა;
11.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.რექტორი        გიორგი შარვაშიძე

« უკან დაბრუნება