2012-11-14
ბრძანება №:438/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე
 
   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,  მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01  და 6 აგვისტოს №99/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის რ. სანადირაძის 2012 წლის 12 ნოემბრის №29300/02 დასკვნის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის ი.ბურდულის 2012 წლის  6 ნოემბრის  №28836/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.   მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები:
 
ა) სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
   ა.ა) მჭედლიშვილი ელენე _ 421.87 ლარი
   ა.ბ) შაგულაშვილი თამთა  _ 703.12 ლარი
   ა.გ) გვრიტიშვილი დარეჯან _ 984.37 ლარი
   ა.დ) მამულაშვილი თამთა  _ 421.87 ლარი
   ა.ე) მამუკაშვილი თინა _ 984.37 ლარი
   ა.ვ) ქოჩორაშვილი სოფიკო _ 421.87 ლარი
   ა.ზ) ბერიძე სოფიკო _ 703.12 ლარი
   ა.თ) ბოჭორიშვილი მარიამ _ 421.87 ლარი
   ა.ი) ბულია ნატო _ 421.87 ლარი
   ა.კ) არაბიძე ლანა _ 703.12 ლარი
   ა.ლ) მხატვარი მარიამ _ 421.87 ლარი  
   ა.მ) ქიტოშვილი თინათინ _ 703.12 ლარი
   ა.ნ) ბაგაშვილი მარიამ _ 421.87 ლარი
   ა.ო) ცერცვაძე ნინო _ 703.12 ლარი
   ა.პ) ბირკაია სალომე _ 703.12 ლარი
   ა.ჟ) კიკნაძე ლია _ 984.37 ლარი
   ა.რ) ნაბიაშვილი ნინო  _ 398 ლარი
   
ბ) საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
  ბ.ა) ნაკაშიძე ანა _ 421.87 ლარი
  ბ.ბ) ჯანიაშვილი მარიამ _ 421.87 ლარი
  ბ.გ) ბახტაძე რატი _ 421.87 ლარი
  ბ.დ) დოფიძე დავით _ 703.12 ლარი
  ბ.ე) ლომთაძე დავით _ 662.25 ლარი

2.     დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                 დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება