2013-06-14
ბრძანება №:58/01-01

ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013/2014 სასწავლო წლის უცხოენოვანი გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სტიპენდიების მოსაპოვებლად შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013/2014 სასწავლო წლის უცხოენოვანი გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სტიპენდიების  მოსაპოვებლად შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 15-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა’’ და ,,ს’’ ქვეპუნქტების, თსუ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 12 ივნისის  № 71/2013 დადგენილებისა და  საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის წერილის (16913/02; 14.06.2013) საფუძველზე
 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. ჩატარდეს შესარჩევი კონკურსი ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანულენოვანი გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში, 2013-2014 სასწავლო წლისთვის გამოყოფილი საბაკალავრო და სამაგისტრო ერთსემესტრიანი სტიპენდიების მოსაპოვებლად.
 2. კონკურსი ჩატარდეს 2013 წლის 17 ივნისს თსუ მეორე კორპუსში, ოთახი 204 (მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №3, თსუ-ს მეორე კორპუსი, მეორე სართული).
 3. დამტკიცდეს შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  ა) კომისიის თავმჯდომარე გუიდო მიუნთელი (გერმანიის საელჩოს ეკონომიკისა და საკონსულო განყოფილებების ხელმძღვანელი);

  ბ) კომისიის წევრი ანა ნივიანდა (თსუ-ს იაპონური ენისა და კულტურის       ცენტრის   კოორდინატორი);

  გ) კრისტიან ქუინი (”ბოშის ფონდი”-ს ლექტორი);

  დ) კომისიის წევრი ელიზაბეტ ფენორი (DAAD-ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრის  ხელმძღვანელი).


 4. კომისიის მდივნად დამტკიცდეს თსუ საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის გერმანულენოვანი პროგრამების კოორდინატორი – ირინა გამყრელიძე.
 5. დამტკიცდეს კონკურსის ჩატარების წესი და კანდიდატთა შესარჩევი შეფასების კრიტერიუმები (დანართი 1).
 6. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
 7. ბრძანების ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება და დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისთვის გადაცემა დაევალოს თსუ კანცელარიას.
 8. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.
რექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი:    
ალექსანდრე კვიტაშვილი


« უკან დაბრუნება