2012-12-21
ბრძანება №:2194/01-04

ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების თაობაზე

ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების თაობაზე

სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტში შემოვიდა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის წარდგინება (№30712/02, 27.11.2012) ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების თაობაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩატარებული წარმოების შედეგად დადგინდა შემდეგი:
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის წარდგინებაში მითითებულ სტუდენტებს 2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან არ გაუვლიათ ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და არ მონაწილეობდნენ სასწავლო პროცესში. თუმცა, სტუდენტების მიმართ არ გამოცემულა სტატუსის შეჩერების თაობაზე ბრძანება.
"უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანების მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სტუდენტის სტატუსის შეჩერების ერთ-ერთ საფუძველს წარმოადგენს ფინანსური დავალიანება. აქედან გამომდინარე, ზემოაღნიშნულ სტუდენტებს შეჩერებულად უნდა ჩაეთვალოთ სტუდენტის სტატუსი 2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან.
,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის "ა", "ბ", "ს" და "ტ" ქვეპუნქტების, მე-3 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-6 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტისა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის (№30712/02, 27.11.2012) წარდგინებისა და ზაზა თათარაშვილის (№28083/02, 30.10.2012) განცხადების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. ჩაეთვალოთ სტუდენტის სტატუსი შეჩერებულად 2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან წინამდებარე ბრძანებაზე თანდართულ №1 დანართში მითითებულ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს.
2. შეტანილ იქნეს ცვლილება საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში (1 დღის ვადაში).
3. ბრძანების დაინტერესებულ პირებისათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.რექტორი                    ალექსანდრე კვიტაშვილი

« უკან დაბრუნება