2013-12-10
ბრძანება №:825/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი სემესტრის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების,   სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2013 წლის 25 სექტემბრის №112/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 4 დეკემბრის №37750/02  დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის დ. თვალთვაძის 18.11.2013წ. №36050/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    სპეციალობის გამოცდაში  მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

სამაგისტრო პროგრამა _  ამერიკათმცოდნეობა
1.    სინჯარაძე ნინო _ 1406.25 ლარი.

   სამაგისტრო პროგრამა _  ანგლისტიკა
1. ბარათაშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი
2.    ტონია თეონა  _   1406.25 ლარი

 სამაგისტრო პროგრამა _  არაბისტიკა
1.    ჯოყილაძე ლელა _ 1406.25 ლარი

   სამაგისტრო პროგრამა _  არქეოლოგია
1.    თეთრუაშვილი ანა _ 524.78 ლარი

  სამაგისტრო პროგრამა _  ახალი და უახლესი ისტორია
1.     ყალიჩავა კახაბერი _ 1406.25 ლარი
2. ელიკაშვილი ივანე _ 1406.25 ლარი

სამაგისტრო პროგრამა _  ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
1.    ბარჯაძე ნინო -  1406.25 ლარი

სამაგისტრო პროგრამა _ განათლების მეცნიერებები
1.    ხეთაგაშვილი მარიამი _ 1406.25 ლარი
2.    კვენეტაძე თამთა _  1406.25 ლარი
3.    თამაზაშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი
4.    ქანთარია მაშო _ 1406.25 ლარი
5.    ფესტვენიძე თინათინი _ 1011.18 ლარი

  სამაგისტრო პროგრამა _ გერმანული ფილოლოგია
1.    ქიტიაშვილი ნანა – 1406.25 ლარი

2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება