2018-09-13
ბრძანება №:218/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის ,,ა”, ,,ბ”, ,,ო” და ,,პ” ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, თსუ აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 5 დეკემბრის №143/2016 დადგენილების პირველი პუნქტით დამტკიცებული ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ” №1 დანართის მე-9 მუხლის 9.2. პუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2018 წლის 10 სექტემბრის №18157/27 წარდგინების საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობა:

კომისიის თავმჯდომარე:
პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.

 კომისიის წევრები:
1. პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
2. ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი.
3. პროფ. დარეჯან გარდავაძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი.
4. პროფ. ქეთევან ხუციშვილი – სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე
5. ფილ. დოქტ. ნინო პოპიაშვილი - კომისიის მდივანი.


დარგობრივი კომისიები:

ფილოსოფია

1. აკაკი ყულიჯანიშვილი -  პროფესორი 
2. ვალერიან რამიშვილი - პროფესორი
3. ლელა ალექსიძე -  პროფესორი
4. დემურ ჯალაღონია - პროფესორი
5. ირაკლი ბრაჭული - ასოცირებული პროფესორი
6. მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
7. ნაპო კვარაცხელია - ასოცირებული პროფესორი
8. ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
9. ანასტასია ზაქარიაძე - ასოცირებული პროფესორი

  ისტორია:

საქართველოს ისტორია; საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა;  კავკასიის ისტორია; შუა საუკუნეების ისტორია; ახალი და უახლესი ისტორია; ძველი მსოფლიოს ისტორია; მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია

1. მარიამ ჩხარტიშვილი  - პროფესორი
2. გიული ალასანია - პროფესორი
3. ჯაბა სამუშია -  პროფესორი
4. ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
5. მიხეილ ბახტაძე - ასოცირებული პროფესორი
6. გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი
7. დიმიტრი შველიძე - ასოცირებული პროფესორი
8. ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
9. ბონდო კუპატაძე - ასოცირებული პროფესორი
10. ქეთევან ნადირაძე - ასოცირებული პროფესორი
11. აპოლონ თაბუაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
12. ლევან გორდეზიანი -  პროფესორი
13. მარიკა მშვილდაძე - ასოცირებული პროფესორი
14. თეიმურაზ პაპასქირი -  პროფესორი
15. მურმან პაპაშვილი - პროფესორი
16. თეა წითლანაძე - ასოცირებული პროფესორი
17. მერაბ კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორი
18. გოჩა ჯაფარიძე -  პროფესორი
19. ნანა გელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
20. ლეილა ხუბაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
21. ფატი შეყლაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
22. ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი

რუსეთისმცოდნეობა

1. დალი კანდელაკი - ასოცირებული პროფესორი

ამერიკისმცოდნეობა

1.   ვასილ კაჭარავა -  პროფესორი
2. თემურ  კობახიძე -  პროფესორი
3. ელენე მეძმარიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ანთროპოლოგია, არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგია

1. როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი 
2. დავით ლორთქიფანიძე - აკადემიკოსი
3. ვახტანგ ლიჩელი - პროფესორი
4. ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
5. მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი

კულტურის კვლევები:

1. ნინო ჩიქოვანი -  პროფესორი
2. ქეთევან კაკიტელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3. ივანე წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი

ხელოვნებათმცოდნეობა

1. ზაზა სხირტლაძე -  პროფესორი
2. ირინა კოშორიძე - ასოცირებული პროფესორი
3. ნათელა ჯაბუა - ასოცირებული პროფესორი
4. ნინო სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი
5. მაია ციციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
6. ირინე მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ფილოლოგია:

ქართველური ენათმეცნიერება; იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება; თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება, ქართული ბიბლიის ფილოლოგია. 

1. თამაზ გამყრელიძე -  პროფესორი 
2. რამაზ ქურდაძე -  პროფესორი 
3. დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი
4. ლელა ციხელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
5. კახა გაბუნია - ასოცირებული პროფესორი 
6. რუსუდან ზექალაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
7. მაია ლომია - ასოცირებული პროფესორი
8. ინგა სანიკიძე - ასოცირებული პროფესორი
9. გიული შაბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
10. სალომე ომიაძე - ასოცირებული პროფესორი
11. ნინო შარაშენიძე - ასოცირებული პროფესორი
12. ქეთევან მარგიანი-სუბარი - ასოცირებული პროფესორი
13. რევაზ აბაშია - ასოცირებული  პროფესორი
14. ეთერ სოსელია  - ასოცირებული პროფესორი
15. რუსუდან ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი
16. თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი
17. მარინე ივანიშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
18. ცირა ბარამიძე -  პროფესორი  
19. ნანა მაჭავარიანი - ასოცირებული პროფესორი
20. მერაბ ჩუხუა - ასოცირებული პროფესორი
21. როსტომ ფარეულიძე - ასოცირებული პროფესორი

ქართული ლიტერატურის ისტორია;  შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა; ფოლკლორი

1. ელგუჯა ხინთიბიძე -  პროფესორი 
2. ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი
3. ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი
4. მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი
5. ნანა გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
6. ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
7. თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი
8. ეკა ვარდოშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
9. ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი
10. კახაბერ ლორია -  პროფესორი  
11. რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი
12. თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
13. ირმა რატიანი - პროფესორი
14. რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი
15. გაგა ლომიძე - ასოცირებული პროფესორი
16. ხვთისო მამისიმედიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ინგლისური ფილოლოგია; გერმანული ფილოლოგია; რომანული ფილოლოგია; თარგმანმცოდნეობა; სლავური ფილოლოგია; ევროპული ლიტერატურა, ლიტერატურული ურთიერთობები.

1. მანანა რუსიეშვილი -  პროფესორი 
2. მანანა გელაშვილი -  პროფესორი
3. ინესა მერაბიშვილი  -  პროფესორი
4. თინათინ მარგალიტაძე - პროფესორი
5. რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
6. გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი 
7. ნათელა ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
8. ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი
9. ირინე გველესიანი  - ასოცირებული პროფესორი
10. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - პროფესორი
11. ალექსანდრე კარტოზია -  პროფესორი
12. მარინა ანდრაზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
13. ნუნუ კაპანაძე - ასოცირებული პროფესორი
14. ნინო ქიმერიძე - ასოცირებული პროფესორი
15. სოფიო მუჯირი - ასოცირებული პროფესორი 
16. კონსტანტინე ბრეგაძე - ასოცირებული პროფესორი
17. ქეთევან გაბუნია -  პროფესორი 
18. ნანა გუნცაძე - ასოცირებული  პროფესორი
19. მარინე კობეშავიძე  - ასოცირებული პროფესორი
20. მაია ჯავახიძე  - ასოცირებული პროფესორი
21. ბელა ხაბეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
22. ირინე დარჩია - ასოცირებული პროფესორი
23. დავით გოცირიძე - პროფესორი
24. მარინე ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი
25. ნატალია ბასილაია - ასოცირებული პროფესორი
26. მარიამ ფილინა - პროფესორი
27. მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი
28. ნინო წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი

კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია

1. თინათინ  დოლიძე -  პროფესორი
2. იამზე გაგუა - ასოცირებული პროფესორი 
3. ირინე დარჩია - ასოცირებული პროფესორი
4. ეკატერინე კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი 
5. ნანა ტონია - პროფესორი
6. ზაზა ხინთიბიძე - ასოცირებული პროფესორი
7. ქეთევან ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
8. მანანა ფხაკაძე - ასოცირებული პროფესორი
9. რუსუდან ცანავა - ასოცირებული პროფესორი
10. სოფიო შამანიდი - სრული პროფესორი 
11. ანი ჩიქოვანი - ასოცირებული პროფესორი
12. მაკა ქამუშაძე - ასოცირებული პროფესორი
13. ლევან გიგინეიშვილი - პროფესორი

არაბული ფილოლოგია, თურქული ფილოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია, არმენოლოგია, ასირიოლოგია

1. მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
2. მარიამ ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3. გიორგი ლობჟანიძე - ასოცირებული პროფესორი
4. ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი
5. მარინე ჯიქია - პროფესორი
6. ელისაბედ ბჟალავა - ასოცირებული პროფესორი
7. ქეთევან ლორთქიფანიძე  - ასოცირებული პროფესორი
8. მარიამ ჩაჩიბაია -  პროფესორი
9. მამუკა ბუცხრიკიძე - ასოცირებული პროფესორი
10. დალი ჩიტუნაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
11. ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი
12. ირინე ტატიშვილი – პროფესორი
13. მაია ღამბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი
14. ფატმან ანთაძე-მალაშხია - ასოცირებული პროფესორი
15. მანანა კვაჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს. 
3. ბრძანების დაინტერესებული პირებისათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორი                   გიორგი შარვაშიძე

« უკან დაბრუნება