2008-04-11
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სახელფასო დანამატის განმსაზღვრელი კომისიის შექმნის შესახებ (ბრძანება #19/01-01)

ბრძანება N19/01-01
11-04-08წ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სახელფასო დანამატის განმსაზღვრელი კომისიის შექმნის შესახებ

 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლიდან და აკადემიური საბჭოს 25.02.2008 წლის #79 და 27.02.2008 წლის #80 დადგენილებებიდან გამომდინარე, 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

  1. შეიქმნას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სახელფასო დანამატის განმსაზღვრელი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) გალდავა გულნაზი _ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კომისიის თავმჯდომარე);
ბ) მინდელი შოთა _ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე   (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
გ) ხარბედია რომანი _ საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
დ) დავით ბერეკაშვილი _ მონიტორინგის სამსახურის უფროსი;
ე) ბენიძე ლელა _ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;
ვ) საღარეიშვილი ირაკლი _ საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
ზ) სანაძე სერგო _ საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის საგეგმო-საფინანსო განყოფილების უფროსი;

 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი:

ა) შალვა გოგიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ) ეკა ლეკაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი;
გ) ქეთევან მარშავა – ასოცირებული პროფესორი;
დ) მიხეილ ჩიკვილაძე _ ასისტენტ პროფესორი;

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

ა) თედო დუნდუა _ დეკანის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, ასოცირებული პროფესორი;
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი _ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური უფროსი;
გ) რუსუდან დოლიძე _ ენების ცენტრის დირექტორი;
დ) დარეჯან გარდავაძე _ აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულების კოორდინატორი; ასოცირებული პროფესორი;
ე) აკაკი ყულიჯანაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი;

 

იურიდიული ფაკულტეტი:

ა) ნინო მეგრელი _ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;
ბ) ეკატერინე ლაფაჩი _ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი;
გ) ნათია ჩიტაშვილი _  სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური უფროსი სპეციალისტი;

 

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

ა) ვაჟა ცხოვრებაშვილი _ სასწავლო პროცესის მართვისა და სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი;
ბ) გია ბარელაძე _ ასისტენტ პროფესორი;
გ) გურამ ღონღაძე _ ასისტენტ პროფესორი;
დ) რამაზ ხომერიკი _ ასისტენტ პროფესორი;
ე) შამილ შეთეკაური _ ასისტენტ პროფესორი;

 

მედიცინის ფაკულტეტი:

ა) რომან შაქარიშვილი _ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური უფროსი;
ბ) ლიანა შარაშენიძე _ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
გ) მარინა კიზირია _ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის სპეციალისტი;
დ) ფატი ძოწენიძე _ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების    სამსახურის სპეციალისტი;
ე) დავით გაგუა _ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის სპეციალისტი;

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

 

ა) გიორგი გოგსაძე _ სრული პროფესორი
ბ) რევაზ ჯორბენაძე – დეკანის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი;
გ) ზვიად აბაშიძე _ ასისტენტ პროფესორი
დ) მარინე ბურძენიძე _ ასისტენტ პროფესორი;
ე) გიორგი გვასალია _ ასისტენტ პროფესორი;

    

  1. დაევალოს კომისიას “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სახელფასო დანამატის კრიტერიუმის განსაზღვრის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 25.02.2008 წლის #79 და “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სახელფასო დანამატის განსაზღვრის წესის შესახებ”ბ აკადემიური საბჭოს 27.02.2008 წლის #80 დადგენილებების მოთხოვნათა გათვალისწინებით სახელფასო დანამატის ოდენობის განსაზღვრა და იმ აკადემიური და ხელშეკრულებით მოწვეული პერსონალის შერჩევა, ვინც მიიღებს სახელფასო დანამატს.
  2. დაევალოს თსუ კანცელარიის უფროსს (ნ. ოვსიანიკოვა) წინამდებარე ბრძანების უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე და ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება.
  3. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.
  4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

საფუძველი:  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 20.03.2008 წლის #4829/02;  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 26.03.2008 წლის #5373/02; იურიდიული ფაკულტეტის 24.03.2008 წლის #5169/02; ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  10.04.2008  წლის #6422/02;  მედიცინის  ფაკულტეტის  24.03.2008  წლის  #5177/02  და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 31.03.2008 წლის #5031/02 წარდგინებები;

 

რექტორი, პროფესორი                               გ. ხუბუა

ვიზა: იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი                ლელა ბენიძე

« უკან დაბრუნება