2014-06-10
ბრძანება №:88/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2014-2015 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

     „უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 56–ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2014-2015 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები სწავლების ყველა საფეხურზე შემდეგი სახით:

ა) პირველსემესტრელთა  რეგისტრაცია:
ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 1 - 8 სექტემბერი;  
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 9 -15 სექტემბერი.

ბ) ბაკალავრიატი/დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის/ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

შემოდგომის სემესტრი
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 11 აგვისტო - 14 სექტემბერი;
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 9 -15 სექტემბერი;
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 15 სექტემბერი - 27 დეკემბერი;
ბ.დ) არდადეგები - 28 დეკემბერი - 7 იანვარი; 15 თებერვალი - 1 მარტი;
ბ.ე) საგამოცდო პერიოდი - 8 იანვარი - 3 თებერვალი (ძირითადი გამოცდები),                                        9 - 14 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).

გ) გაზაფხულის სემესტრი:
გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2 თებერვალი - 1 მარტი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 23 თებერვალი – 2 მარტი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2 მარტი – 13 ივნისი;
გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 15 ივნისი - 9 ივლისი (ძირითადი გამოცდები),                                          15 - 21 ივლისი (დამატებითი გამოცდები).
გ.ე) არდადეგები - 22 ივლისი - 13 სექტემბერი.

დ) მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

შემოდგომის სემესტრი:
დ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 11 აგვისტო - 28 სექტემბერი;
დ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 24 - 29 სექტემბერი;
დ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 29 სექტემბერი - 17 იანვარი;
დ.დ) არდადეგები - 1- 7 იანვარი; 18 თებერვალი - 1 მარტი;
დ.ე) საგამოცდო პერიოდი - 19 იანვარი - 7 თებერვალი (ძირითადი გამოცდები),                    13 - 19 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).

ე) გაზაფხულის სემესტრი:
ე.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2 თებერვალი - 1 მარტი;
ე.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 23 თებერვალი – 2 მარტი;
ე.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2 მარტი – 13 ივნისი;
ე.დ) საგამოცდო პერიოდი - 15 ივნისი - 9 ივლისი (ძირითადი გამოცდები),                      15 - 21 ივლისი (დამატებითი გამოცდები).
ე.ე) არდადეგები - 22 ივლისი - 13 სექტემბერი.

2.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3.    დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
4.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორი, პროფესორი                                                       აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

« უკან დაბრუნება