2014-12-26
ბრძანება №:1018/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2014 წლის პირველი ოქტომბრიდან - 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით) ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  (2014 წლის პირველი ოქტომბრიდან - 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით) ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის  პირველი დეკემბრის №1335 ბრძანების, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის 08 დეკემბრის №216/01-01 ბრძანების, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის თ. რუხაძის 2014 წლის 25 დეკემბრის №44709/02 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის რ. სანადირაძის 2014 წლის 26 დეკემბრის №44836/02 დასკვნის საფუძველზე.                          

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. დაენიშნოთ სტიპენდია, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს 2014-2015 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრში (2014 წლის პირველი ოქტომბრიდან - 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით) ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს”  პროგრამის ფარგლებში  თითოეულს თვეში 150 ლარი დანართი №1 – ის მიხედვით.   
  2. დაევალოს  საფინანსო  დეპარტამენტს, გასცეს თვეში 6750 ლარი, უნივერსიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტით, ,,სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებული  სახაზინო თანხებიდან.
  3. ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
  4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის
  5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                            დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება