2012-04-23
ბრძანება №:137/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტების      2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,  24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის #47/01-01  და 27 მარტის #50/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2012 წლის 12 აპრილი #8895/02 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის რ. ბოჭორიშვილის 2012 წლის 03 აპრილის  #8001/02 წარდგინების   საფუძველზე,
 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დაფინანსდნენ  საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგი მაგისტრანტები:

ა)    სამაგისტრო პროგრამა – ინფორმაციული ტექნოლოგიები
II სემესტრი
ა.ა) მურადოვი კონსტანტინე – 1113 ლარი
ა.ბ) კვესელავა ოთარი _ 1113 ლარი
ა.გ) დონაძე გურამ _ 1113 ლარი
ა.დ) წერეთელი მიხეილ _ 1113 ლარი
ა.ე) კარელიძე ლევანი _ 1113 ლარი
ა.ვ) ღვალაძე ნაირა _ 1113 ლარი
ა.ზ) დათუაშვილი ნაია _ 1113 ლარი
ა.თ) ცომაია ირაკლი _ 1113 ლარი
ა.ი) აბრამიანი ნანა _ 1113 ლარი
ა.კ) მახარაშვილი მირანდა _ 1113 ლარი
ა.ლ) გოგოლაძე თამარ _ 1113 ლარი
ა.მ) მესხი ანა _ 1113 ლარი
ა.ნ) ჯიქია დავით _ 780 ლარი

ბ)  სამაგისტრო პროგრამა – მათემატიკა
 II სემესტრი
ბ.ა)ტეფნაძე გიორგი _ 1113 ლარი
ბ.ბ) ცაავა მედეა _ 1113 ლარი
ბ.გ) შელია ნანა _ 780 ლარი
     IV სემესტრი
ბ.დ) კინწურაშვილი მურმანი _ 780 ლარი
ბ.ე) წიკლაური ანა _ 780 ლარი

გ) სამაგისტრო პროგრამა _ გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება
II სემესტრი
გ.ა) ავალიანი ელისაბედი – 1113 ლარი
IV სემესტრი
გ.ბ) წერეთელი მარიამი _ 1113 ლარი

დ)    სამაგისტრო პროგრამა _ ინფორმაციული სისიტემები
II სემესტრი
დ.ა) ლაშხი ალექსანდრე _ 1113 ლარი
დ.ბ) ივანაური ნიკოლოზ _ 780 ლარი
დ.გ) არჩვაძე მარიამ _ 780 ლარი
დ.დ) ონიანი ცოტნე _ 780 ლარი

ე)    სამაგისტრო პროგრამა – საინფორმაციო სისტემები
IV სემესტრი
ე.ა) ოვანესიანი მარიანა – 1113 ლარი
ე.ბ) ასლანოვა ვიოლეტა – 1113 ლარი

ვ) სამაგისტრო პროგრამა – გამოყენებითი მათემატიკა
  II სემესტრი
ვ.ა) წუწუნავა თამთა _ 780 ლარი

  IV სემესტრი
ვ.ბ) კვინიკაძე არჩილ _ 1113 ლარი
ვ.გ) კვინიკაძე მამუკა _ 1113 ლარი

ზ)  სამაგისტრო პროგრამა _  ბიოლოგია
  II სემესტრი
ზ.ა) ავქოფაშვილი სალომე  - 1113 ლარი

თ) სამაგისტრო პროგრამა – საინფორმაციო ტექნოლოგიები
 IV სემესტრი
თ.ა) როსტაშვილი რევაზ _ 1113 ლარი
თ.ბ) ცირეკიძე შაქრო _ 1113 ლარი

ი) სამაგისტრო პროგრამა _ კომპიუტერული მეცნიერება
 II სემესტრი
ი.ა) მელაძე ალექსანდრე _ 560 ლარი
 IV სემესტრი
ი.ბ) ივანაური დიმიტრი – 560 ლარი
კ) სამაგისტრო პროგრამა _ ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება
II სემესტრი
კ.ა) ლომიძე სალომე _ 1113 ლარი

2 დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა  დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                    დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება