2015-06-05
ბრძანება №:592/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე 

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 ბრძანების, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 25 მაისის №17246/02 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2015 წლის 29 მაისის №17646/02 დასკვნის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 33750 ლარით (საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით), ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა:

II სემესტრი

II სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.                    

ბუხაიძე

ანა

1406.25

2.                    

დრიაშვილი

ნინო

1406.25

3.                    

მაღლაკელიძე

სალომე

1406.25

4.                    

ჩაგელიშვილი

ანა

1406.25

5.                    

ხარებავა

სალომე

1406.25

6.                    

კაპატაძე

ნინო

1406.25

7.                    

გურგენიძე

ქეთევან

1406.25

8.                    

მჭედლიძე

ნიკოლოზ

1406.25

 

   IV სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.

კურკუმული

თინათინ

1406.25

2.

მირცხულავა

სულხან

1406.25

3.

სიჭინავა

თამთა

1406.25

4.

ნოზაძე

ნათია

1406.25

5.

გურჯიძე

თამთა

1406.25

6.

ბოლოკაძე

ნატო

1406.25

7.

ჯიმშელეიშვილი

ნინო

1406.25

8.

გრიშაშვილი

ეთერ

1406.25

 

ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა:

II სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.

ბერუაშვილი

თამუნა

1406.25

2.

ხომერიკი

ირაკლი

1406.25

3.

ნაფეტვარიძე

თორნიკე

1406.25

4.

მეტრეველი

ნათია

1406.25

 

IV სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.

ოდიშელიძე

ხატია

1406.25

2.

წოწოლაშვილი

ანეტა

1406.25

3.

შენგელია

თინათინი

1406.25

4.

ლობჟანიძე

ნინო

1406.252. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა   დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                      დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება