2017-12-22
ბრძანება №:1177/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტების და მაგისტრანტებისათვის 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტების და მაგისტრანტებისათვის  2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2017 წლის 27 სექტემბრის  №190/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2017 წლის 15 დეკემბრის №23242/10 დასკვნის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის დ. კორძაიას 14.12.2017წ. №23123/30 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 18949 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტები და მაგისტრანტები:

გვარი

სახელი

/

თანხა

 

1

გელაშვილი

სალომე


1406,25

 

2

გზირიშვილი

თინათინ


1406,25

 

3

გოგნიაშვილი

თეონა


1406,25

 

4

ბეჟანიშვილი

ნინო


1406,25

 

5

გელხვიიძე

თამარი


1406,25

 

6

დეკანაძე

სოფიკო


1406,25

 

7

ჯაფარიძე

გიორგი


1406,25

 

8

ბურჭულაძე

ნინო


715

 

9

ნატროშვილი

ნინო


715

 

10

სანიკიძე

ანი


715


11

ცივაძე

ნათია


715


12

იმნაძე

ნინო


715

 

13

ბლიაძე

კონსტანტინე


350

 

14

ხაჩიშვილი

თათია


715

 

15

ზაქაიძე

ჯუმბერ


715

 

16

არახამია

თამუნა


715

 

17

ქათამაძე

ვაჟა


715

 

18

ბარბაქაძე

მარიამ


350

 

19

გოჩაშვილი

მარიამ


190,25

 

20

გაბაშვილი

ეკატერინე


715

 

21

კონცელიძე

თამარ


350

 

22

სალაძე

ქრისტინე


7152. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები სტუდენტებისა და  მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზებში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                  ნ. ოვსიანიკოვა
« უკან დაბრუნება