2010-06-15
ბრძანება №:135/02-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010-2011 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  2010-2011 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ


,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 25-ე მუხლის "ზ" ქვეპუნქტის შესაბამისად,

ვბრძანებ:


 1. განისაზღვროს 2010-2011 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები:
პირველკურსელთა რეგისტრაცია

   ბაკალავრიატი/ პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 30 აგვისტო _ 10 სექტემბერი
 • აკადემიური რეგისტრაცია − 30 აგვისტო − 10 სექტემბერი

შემოდგომის სემესტრი

    ბაკალავრიატი/პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 2 აგვისტო _ 4 სექტემბერი
 • აკადემიური რეგისტრაცია − 9 აგვისტო _ 6 სექტემბერი
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები − 13 სექტემბერი – 25 დეკემბერი
 • სასესიო პერიოდი – 10 იანვარი − 17 თებერვალი
 • არდადეგები − 18 თებერვალი − 20 თებერვალი
   მაგისტრატურა
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია − 23 აგვისტო − 30 სექტემბერი
 • აკადემიური რეგისტრაცია − 30 აგვისტო − 2 ოქტომბერი
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები − 4 ოქტომბერი − 22 იანვარი
 • სასესიო პერიოდი − 24 იანვარი − 18 თებერვალი
 • არდადეგები − 3 იანვარი – 9 იანვარი
   დოქტორანტურა
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია − 23 აგვისტო − 30 სექტემბერი
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები − 4 ოქტომბერი − 22 იანვარი
გაზაფხულის სემესტრი

   ბაკალავრიატი/პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 1 თებერვალი − 19 თებერვალი
 • აკადემიური რეგისტრაცია − 3 თებერვალი − 21 თებერვალი
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები − 21 თებერვალი − 4 ივნისი
 • სასესიო პერიოდი – 6 ივნისი − 12 ივლისი
მაგისტრატურა
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია − 1 თებერვალი − 19 თებერვალი
 • აკადემიური რეგისტრაცია − 3 თებერვალი − 21 თებერვალი
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები − 21 თებერვალი − 4 ივნისი
 • სასესიო პერიოდი − 6 ივნისი − 12 ივლისი
   დოქტორანტურა
 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 1 თებერვალი − 19 თებერვალი
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები − 21 თებერვალი − 4 ივნისი
 1. ბრძანების შესრულება უზრუნველყოს სასწავლო დეპარტამენტმა    (რ. ჩიქოვანი).
 2. ბრძანება გამოქვეყნდეს თსუ ვებ–გვერდზე.
 3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                          რ. ხარბედია

« უკან დაბრუნება