2014-12-04
ბრძანება №:211/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებში აუდიტორიებისათვის ღვაწლმოსილ მეცნიერთა სახელების მინიჭების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის,  მე-8 პუნქტის ,,ა”, ,,პ" ქვეპუნქტებისა და  მე-9 პუნქტის,  თსუ გამოჩენილ საზოგადო მოღვაწეთა და მეცნიერთა ღვაწლის უკვდავსაყოფად და ისტორიულ-კულტურული ფასეულობების დაცვა-აღორძინების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამდგენი კომისიის 2014 წლის 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილება და უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის 2014 წლის 26 ნოემბრის №40567/02 წერილის  საფუძველზე,
                    
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  
1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ სასწავლო კორპუსში შემდეგ აუდიტორიებს მიენიჭოთ ღვაწლმოსილ მეცნიერთა სახელები:
ა) 304-ე ოთახს – აკადემიკოსი გიორგი წერეთლის სახელობის აუდიტორია;
ბ)  305-ე ოთახს – აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაიას სახელობის აუდიტორია;
გ) სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ელექტროლიზის  ლაბორატორიას მიენიჭოს მეცნიერის აპოლონ ავალიანის სახელი.
2. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება.
3. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე განთავსება.
4. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.


რექტორი, პროფესორი                     აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

« უკან დაბრუნება