2013-04-23
ბრძანება №:309/02-04

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II და IV სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II და IV სემესტრის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ
   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,  24-ე მუხლის მე-2, მე-4 პუნქტების, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 2013 წლის პირველი მარტის №29/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 18 აპრილის №11952/02 დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის დ. თვალთვაძის  2013 წლის  16 აპრილის №11450/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  II  და IV სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

  II სემესტრი

ა) სამაგისტრო პროგრამა -  ამერიკისმცოდნეობა
   ა.ა) ტარტარაშვილი ნინო - 1338.05 ლარი
   ა.ბ) გოგილავა ვარდო - 1406.25 ლარი
   ა.გ) პარინოს ნანა - 367.90 ლარი
   ა.დ) გარუჩავა თათია - 367.90 ლარი

ბ) სამაგისტრო პროგრამა – ანგლისტიკა
   ბ.ა) ხუციძე ანა - 1406.25 ლარი
   ბ.ბ) ხუსკივაძე ელენე - 1406.25 ლარი
   ბ.გ) ტურიაშვილი მაია - 937.55 ლარი
   ბ.დ) გელაშვილი თამარ - 1406.25 ლარი
   ბ.ე) შავრეშიანი ეთერ - 1406.25 ლარი
   ბ.ვ) ცერცვაძე სუზი - 1406.25 ლარი
   ბ.ზ) ბუკია ნათია  - 1406.25 ლარი
   ბ.თ) ქასრაშვილი სოფიკო - 1406.25 ლარი
   ბ.ი) მაკალათია ანა - 738.80 ლარი

გ) სამაგისტრო პროგრამა – ახალი და უახლესი ისტორია
გ.ა) სახოკია ლაშა – 936.05 ლარი
გ.ბ) ჩიქვილაძე ქეთევან - 1406.25 ლარი
გ.გ) გუნჯუა დათა - 735.80 ლარი

დ) სამაგისტრო პროგრამა – განათლების მეცნიერებები
დ.ა) ბლიაძე თეონა – 1406.25 ლარი
დ.ბ) ბაკაშვილი-კეონ ნუცა - 1137.80 ლარი
დ.გ) ესებუა მეგი - 1406.25 ლარი
დ.დ) გოგოლაძე ლალი - 1406.25 ლარი
დ.ე) ბეჭვაია ნათია - 535.55 ლარი

ე) სამაგისტრო პროგრამა – თარგმანი და კულტურათშორისი ურთიერთობები
  ე.ა) ცხვიტავა ნინო  – 1406.25 ლარი
   ე.ბ) შეწირული თინათინ - 735.80 ლარი
   ე.გ) ვარდანიძე ლანა - 1406.25 ლარი
   ე.დ) ზოტიკიშვილი ნინო - 1406.25 ლარი
   ე.ე) რაზმაძე რუსუდან - 937.55 ლარი

ვ) სამაგისტრო პროგრამა - თარგმნის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ვ.ა) ხურცილავა ანა – 1338.05 ლარი
ვ.ბ) გორგაძე ქეთევან - 1406.25 ლარი
ვ.გ) ყალაბეგაშვილი მარი - 333.80 ლარი

ზ) სამაგისტრო პროგრამა – კავკასიოლოგია
ზ.ა) ომსარაშვილი გიორგი – 936.05 ლარი

თ) სამაგისტრო პროგრამა -  კავკასიოლოგია (რუსული სექტორი)
თ.ა) იეგოროვა რეგინა – 534.05 ლარი

ი) სამაგისტრო პროგრამა – კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
ი.ა) ხუციშვილი თამარ - 534.05 ლარი

კ) სამაგისტრო პროგრამა - კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
  კ.ა) ჭანტურიძე სალომე - 936.05 ლარი
  კ.ბ) ყუფარაძე ნათია - 1406.25 ლარი
  კ.გ) კვარაცხელია მაკა - 735.80 ლარი

ლ) სამაგისტრო პროგრამა – ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე
ლ.ა) ბურნაძე ქეთევან – 1338.05 ლარი

მ) სამაგისტრო პროგრამა – მასწავლებელთა განათლება
მ.ა) ბანეთიშვილი ჟუჟო – 1406.25 ლარი
მ.ბ) ბიჭიკაშვილი თამარი - 735.80 ლარი
მ.გ) გრიგოლაშვილი ნინო - 1338.05 ლარი

ნ) სამაგისტრო პროგრამა – მედიევისტიკა
ნ.ა) კუკავა ნანა – 534.05 ლარი

ო) სამაგისტრო პროგრამა – რომანული ფილოლოგია
ო.ა) წარეტაშვილი ბელა – 936.05 ლარი

პ) სამაგისტრო პროგრამა – ქართული ლიტერატურა
   პ.ა) დოლიძე ანა - 936.05 ლარი

ჟ) სამაგისტრო პროგრამა – ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ჟ.ა) კვირკველია ეკატერინე – 534.05 ლარი

რ) სამაგისტრო პროგრამა – ძველი ენები და ცივილიზაციები
რ.ა) კოჭლამაზაშვილი ლევან – 534.05 ლარი

ს) სამაგისტრო პროგრამა – არქეოლოგია
ს.ა) ვაჩაძე გვანცა – 1338.05 ლარი

ტ) სამაგისტრო პროგრამა – ეთნოლოგია
ტ.ა) დათუნაშვილი ალისა  – 534.05 ლარი

უ) სამაგისტრო პროგრამა – სახვითი ხელოვნება
უ.ა) გონჯილაშვილი თამარი – 936.05 ლარი

ფ) სამაგისტრო პროგრამა – საქართველოს ისტორია
ფ.ა) პაპუაშვილი თამარ – 1372.90 ლარი
   ფ.ბ) ხარშილაძე ნინო - 1406.25 ლარი
   ფ.გ) ხუციშვილი მაკა - 1372.90 ლარი

ქ) სამაგისტრო პროგრამა - სლავური ფილოლოგია
   ქ.ა) მჭედლიშვილი ელეონორა - 1406.25 ლარი
   ქ.ბ) წიწილაშვილი სალომე - 333.80 ლარი


ღ) სამაგისტრო პროგრამა – ფილოსოფია
ღ.ა) მუგასაშვილი თამთა – 534.05 ლარი

ყ)სამაგისტრო პროგრამა – არაბისტიკა
   ყ.ა) ირამაძე გიორგი - 1406.25 ლარი
მეოთხე სემესტრი
შ) სამაგისტრო პროგრამა - ქართველური ენათმეცნიერება
   შ.ა) ქებურია ნინო - 1338.05 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                                    ე. ქემოკლიძე


« უკან დაბრუნება