2019-10-10
ბრძანება №:251/01-01

„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ რექტორის 2011 წლის 14 იანვრის N10/01-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“  რექტორის  2011 წლის 14 იანვრის N10/01-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52- ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლისა და 63–ე მუხლის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის,  წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 23 თებერვლის N2 სხდომის ოქმით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დებულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტისა და ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 04 ოქტომბრის N22127/10-02 წერილის საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  შეტანილ იქნას ცვლილება „სსიპ  –  ივანე    ჯავახიშვილის   სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ რექტორის 2011 წლის 14 იანვრის  N10/01-01 ბრძანების პირველ პუნქტში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:


„1. დამტკიცდეს სსიპ – ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე სამეცნიერო ერთეულის - ქართულ-აფხაზურ
ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:

ა) გიორგი შარვაშიძე    - რექტორი;
ბ)  ივანე  ლეჟავა -  ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი;
გ) გურამ ქუთელია - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
დ) ზურაბ შენგელია- ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი;
ე)  ნინო  ჩიქოვანი- ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;
ვ) მაია ციციშვილი   - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
ზ)  რევაზ ჯორბენაძე -  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი.“.


2.  წინამდებარე  ბრძანების  ყველასათვის  ხელმისაწვდომ  ადგილზე  განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
3.  დაევალოს  უნივერსიტეტის  კანცელარიას  წინამდებარე  ბრძანების  გადაცემა დაინტერესებულ პირთათვის;
4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
5.  ბრძანება ძალაშია   საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


რექტორი გიორგი შარვაშიძე 

« უკან დაბრუნება