2019-07-11
ბრძანება №:867/02-04

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 11 ივნისის N644/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 11 ივნისის N644/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ „ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 7 თებერვლის N28/01-01 და 2019 წლის 16 აპრილის 91/01-01 ბრძანებების,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ნანა გაფრინდაშვილის 10.07.2019წ. N13216/27 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. შევიდეს შემდეგი ცვლილება „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის
11 ივნისის N644/02-04 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 49201.84 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტები შემდეგი ოდენობით:


 

N

 

გვარი

 

სახელი

დაფინანსება (ლარი)

1

ბანცაძე

თამარი

290,66

2

გოდერძიშვილი

სოფიო

1373,45

3

ლალუაშვილი

თამარ

1406,25

4

კიკნაძე

ლევან

555,94

5

მოდებაძე

გიორგი

1111,88

6

აბდუშელიშვილი

სალომე

290,66

7

ლომთაძე

ია

290,66

8

ჯანეზაშვილი

ნანა

555,94

9

გამსახურდია

მარიამ

539,54

10

უგრეხელიძე

ლანა

1406,25

11

ლომიძე

თამილა

1406,25

12

ლორთქიფანიძე

ნინო

539,54

13

კეკელია

ნინო

1111,88

14

ჯგერენაია

გიორგი

290,66

15

მარსაგიშვილი

ბერდია

555,94

16

კუდრიავცევა

დარია

290,66

17

ვაშაკიძე

მარიამ

833,91

18

ჩხატარაშვილი

ნანა

555,94

19

თეზელაშვილი

ირაკლი

555,94

20

თიღილაური

სალომე

555,94

21

მოლაშვილი

მამუკა

290,66

22

გაბელია

სალომე

833,91

23

ივანელაშვილი

ნუცა

555,94

24

ბერიაშვილი

ბექა

290,66

25

პაპუაშვილი

მარი

290,66

26

ტრეტიაკოვი

ანდრო

290,66

27

მგალობლიშვილი

მადონა

833,91

28

ცხადაძე

თინათინ

1111,88

29

ზაქაშვილი

ცისანა

1373,45

30

სამთელაძე

თინათინ

1406,25

31

ნარმანია

ნინო

555,94

32

კეზევაძე

მარიამ

290,66

33

კობერიძე

ანა

290,66

34

ქადარია

ნანა

290,66

35

თათარაშვილი

გიორგი

833,91

36

პალაგაშვილი

ანა

1406,25

37

რაზმაძე

მარიამი

1373,45

38

ბირთველიშვილი

მარიამ

290,66

39

გოგილავა

ილიკო

1095,48

4 0

ნოდია

ირაკლი

1406,25

4 1

სეფაშვილი

ეკატერინე

555,94

4 2

გამსახურდაშვილი

მაიკო

1373,45

4 3

ლურსმანაშვილი

თინათინ

1406,25

4 4

ბერიშვილი

ხატია

1406,25

4 5

სამაკაშვილი

მერი

1406,25

4 6

წოწკოლაური

ნინო

257,83

4 7

ბოხუა

ნელი

290,66

4 8

ბორძიკაშვილი

სულხანი

290,66

49

გაურგაშვილი

დიანა

555,94

5 0

კომახიძე

გიორგი

555,94

5 1

კომახიძე

ბორის

290,66

5 2

ღლონტი

ნინო

833,91

5 3

გილიგაშვილი

ნინო

817,51

5 4

გიორგობიანი

ნინო

1406,25

5 5

დევნოზაშვილი

ელენე

555,94

5 6

ნურალიძე

ალექსანდრე

290,66

5 7

სართანია

მიხეილ

274,23

5 8

ჭეიშვილი

ლიკა

1406,25

59

გიორგაძე

ლინდა

290,66

6 0

ჯალაბაძე

მაია

555,94

6 1

ადეიშვილი

ფიქრია

833,91

6 2

გობიანიძე

მარიამ

555,94

6 3

აბულაძე

მზია

1373,45

6 4

ხიჯაკაძე

ლიკა

1406,25

6 5

ზოსიძე

მელანო

290,66

6 6

მაგრაქველიძე

თამარი

290,66


2.  დაევალოს     საფინანსო     დეპარტამენტს     შეიტანოს     შესაბამისი     ცვლილებები  მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4.წინამდებარე      ბრძანება      კანონმდებლობით      დადგენილი      წესით      გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს    და    შესაბამის    სტრუქტურულ    ერთეულებს    (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო     პროცესის     მართვის     დეპარტამენტი,     ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი          ნუნუ ოვსიანიკოვა 


« უკან დაბრუნება